Uchwała Nr XV/108/1/2012 w sprawie przyjęcia Planu Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2012 roku

Uchwała Nr XV/109/2/2012 w sprawie przyjęcia Planu Pracy Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gminą na I półrocze 2012 roku

Uchwała Nr XV/110/3/2012 w sprawie przyjęcia Planu Pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej na I półrocze 2012 roku.

Uchwała Nr XV/111/4/2012 w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Rady Gminy na I półrocze 2012 r.

Uchwała Nr XV/112/5/2012 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Działdowskiego

Uchwała Nr XV/113/6/2012 w sprawie wyznaczenia podmiotu włąściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodzin.

Uchwała Nr XV/114/7/2012 w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej (Jednolity Identyfikator Aktu - http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&poz=1387)

Uchwała Nr XV/115/8/2012 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków

Uchwała Nr XVI/116/9/2012 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Płośnica na 2012 rok

Uchwała Nr XVI/117/10/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płośnica na lata 2012-2024

Uchwała Nr XVI/118/11/2012 w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na rok 2012

Uchwała Nr XVI/119/12/2012 w sprawie likwidacji Filialnej Szkoły Podstawowej w Zalesiu

Uchwała Nr XVI/120/13/2012 w sprawie likwidacji Filialnej Szkoły Podstawowej w Jabłonowie

Uchwała Nr XVI/121/14/2012 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu działki niezabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Zalesie, oznaczonej nr 300 o powierzchni 0,26ha, stanowiącej własność Gminy Płośnica

Uchwała Nr XVI/122/15/2012 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu działki niezabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Mały Łęck, oznaczonej nr 133 o powierzchni 0,25ha, stanowiącej własność Gminy Płośnica

Uchwała Nr XVI/123/16/2012 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie działki niezabudowanej na okres 3 lat

Uchwała Nr XVI/124/17/2012 w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a takżę grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Płośnica (Jednolity Identyfikator Aktu - http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&poz=1410)

Uchwała Nr XVI/125/18/2012 w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy (Jednolity Identyfikator Aktu - http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&poz=1411)

Uchwała Nr XVI/126/19/2012 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Prioma

Uchwała Nr XVI/127/20/2012 w sprawie przyjęcia Uchwały Nr XVIII/70/09 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin "Działdowszczyzna" w sprawie zmiany statutu Ekologicznego Związku Gmin "Działdowszczyzna"

Uchwała Nr XVII/128/21/2012 w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Płośnicy i Gminnego Ośrodka Kultury w Płośnicy

Uchwała Nr XVII/129/22/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płośnica na lata 2012-2024

Uchwała Nr XVII/130/23/2012 w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na rok 2012

Uchwała Nr XVII/131/24/2012 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Działdowskiego

Uchwała Nr XVII/132/25/2012 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Płośnica na rok 2013 środków stanowiących fundusz sołecki

Uchwała Nr XVII/133/26/2012 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Płośnica (Jednolity Identyfikator Aktu - http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&poz=1674)

Uchwała Nr XVII/134/27/2012 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomość zabudowaną, położoną w obrębie geodezyjnym Niechłonin, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 902 o powierzchni 0,08ha

Uchwała Nr XVII/135/28/2012 w sprawie przyjęcia Uchwały Nr V/40/2012 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin "Działdowszczyzna" w sprawie zmiany statutu Ekologicznego Związku Gmin "Działdowszczyzna"

Uchwała Nr II/136/29/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płośnica na lata 2012-2024

Uchwała Nr II/137/30/2012 w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na rok 2012

Uchwała Nr XVIII/138/31/2012 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Płośnica za rok 2011 i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Płośnica

Uchwała Nr XVIII/139/32/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płośnica na lata 2012-2024

Uchwała Nr XVIII/140/33/2012 w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na rok 2012

Uchwała Nr XVIII/141/34/2012 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Działdowskiego

Uchwała Nr XVIII/142/35/2012 w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania osobom fizycznym dotacji ze środków budżetu Gminy Płośnica na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

Uchwała Nr XVIII/143/36/2012 w sprawie w drodze bezprzetargowej udziału wynoszącego 1/2 części w nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Przełęk, oznaczonej nr działki 72 o pow. ogólnej 0,35ha

Uchwała Nr XVIII/144/37/2012 w sprawie wniosku o nieodpłatne przekazanie mienia Skarbu Państwa na własność Gminy Płośnica

Uchwała Nr III/145/38/2012 w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na rok 2012

Uchwała Nr III/146/39/2012 w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Płośnicy i Gminnego Ośrodka Kultury w Płośnicy

Uchwała Nr XIX/147/40/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płośnica na lata 2012-2024

Uchwała Nr XIX/148/41/2012 w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na rok 2012

Uchwała Nr XIX/149/42/2012 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym SKurpie oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 286/5 o powierzchni 0,15 ha

Uchwała Nr XIX/150/43/2012 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Gródki I: w obrębie geodezyjnym Gródki, gmina Płośnica  (Jednolity Identyfikator Aktu - http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&poz=2403)

Uchwała Nr XIX/151/44/2012 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Płośnica na II półrocze 2012 roku

Uchwała Nr XIX/152/45/2012 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2012 roku

Uchwała Nr XIX/153/46/2012 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu, Finansów , Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gminy na II półrocze 2012 roku 

Uchwała Nr XIX/154/47/2012 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej na II półrocze 2012 roku

Uchwała Nr XIX/155/48/2012 w sprawie przystąpienia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płośnicy do projektu systemowego dofinansowanego z EFS w ramach PO KL 2007-2013, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Poddziałanie 7.1.1. rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - projekt systemowy

Uchwała Nr IV/156/49/2012 w sprawie: odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie na uchwałę Nr VIII/51/35/2011 Rady Gminy w Płośnicy z dnia 18 maja 2011 roku w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Uchwała Nr IV/157/50/2012 w sprawie: zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na rok 2012

Uchwała Nr IV/158/51/2012 w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania dotacji ze środków budżetu Gminy Płośnica na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków (Jednolty Identyfikator Aktu - http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&poz=2910)

Uchwała Nr IV/159/52/2012 w sprawie likwidacji Punktów Przedszkolnych na terenie Gminy Płośnica

Uchwała Nr IV/160/53/2012 w sprawie podziału gminy Płośnica na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu (Jednolity Identyfikator Aktu - http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&poz=2941)

Uchwała Nr XX/157/50/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płośnica na lata 2012-2024

Uchwała Nr XX/158/51/2012 w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na rok 2012

Uchwała Nr XX/159/52/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet radnym za udział w pracach Rady i Komisji Rady Gminy Płośnica

Uchwała Nr XX/160/53/2012 w sprawie  zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Płośnicy i Gminnego Ośrodka Kultury w Płośnicy.

Uchwała Nr XX/161/54/2012 w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości  ciekłych.

Uchwała Nr XX/162/55/2012 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości. (Jednolity Identyfikator Aktu -  http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&poz=3229)

Uchwała Nr XX/163/56/2012 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2013 rok. (Jednolity Identyfikator Aktu -  http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&poz=3230)

Uchwała Nr XX/164/57/2012 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. (Jednolity Identyfikator Aktu -  http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&poz=3231)

Uchwała Nr XX/165/55/2012 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości  (Jednolity Identyfikator Aktu - http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&poz=3232)

Uchwała Nr XX/166/59/2012 w sprawie  zatwierdzenia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Płośnica na lata 2012-2032. 

Uchwała Nr XX/167/60/2012 w sprawie  określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Płośnica oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest gmina Płośnica. (Jednolity Identyfikator Aktu -  http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&poz=3658)

Uchwała Nr XX/168/61/2012 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości na terenie Gminy Płośnica  (Jednolity Identyfikator Aktu - http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&poz=3677)

Uchwała Nr XX/169/62/2012 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie działki niezabudowanej na okres 3 lat

Uchwała Nr XX/170/63/2012 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie działki niezabudowanej na okres 3 lat

Uchwała Nr XX/171/64/2012 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie działek zabudowanych urządzeniami telekomunikacyjnymi na okres 3 lat

Uchwała Nr XX/172/65/2012 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie działki niezabudowanej na okres 3 lat

Uchwała Nr XX/173/66/2012 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie działki niezabudowanej na okres 3 lat

Uchwała Nr XXI/174/67/2012 w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na rok 2012

Uchwała Nr XXI/175/68/2012 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIII/89/83/2011 Rady Gminy w Płośnicy z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie opłaty od posiadania psów. (Jednolity Identyfikator Aktu -  http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&poz=3573)

Uchwała Nr XXI/176/69/2012 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej, trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Płośnica spółkom wodnym i sposobu jej rozliczania. (Jednolity Identyfikator Aktu - http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&poz=3574)

Uchwała Nr XXI/177/70/2012 w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na rzecz gminy.

Uchwała Nr XXII/178/71/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płośnica na lata 2012-2024

Uchwała Nr XXII/179/72/2012 w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na rok 2012

Uchwała Nr XXII/180/73/2012 w sprawie  uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Płośnica na rok 2013

Uchwała Nr XXII/181/74/2012 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płośnica na lata 2013 - 2024

Uchwała Nr XXII/182/75/2012 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok (Jednolity Identyfikator Aktu - http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=387)

Uchwała Nr XXII/183/76/2012 w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Płośnica (Jednolity Identyfikator Aktu  http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=917)

Uchwała Nr XXII/184/77/2012 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Płośnica w obrębie geodezyjnym Prioma (Jednolity Identyfikator Aktu - http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=1368)

Uchwała Nr XXII/185/78/2012 w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych straży pożarnych w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Płośnica