Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Płośnicy została powołana Zarządzeniem Nr 0050.43.2024 Wójta Gminy Płośnica z dnia 23 kwietnia 2024 roku.

 

Skład Komisji:

1.     Pani Irena Kamińska – Przewodnicząca Komisji

2.     Pan Kamil Margalski – Sekretarz Komisji

3. Pan Michał Breski  Członek Komisji

4.     Pani Anna Lech – Członek Komisji

5.      Pan Waldemar Szczechowicz – Członek Komisji

6.     Pani Karolina Oleksiak – Członek Komisji

7.     Pani Elżbieta Zwierzchowska – Członek Komisji

8.     Pani Dorota Stempka – Członek Komisji

Komisja obejmuje swoim działaniem teren Gminy Płośnica.

 

ZADANIA KOMISJI

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadzi działalność w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r., poz. 165 z późn. zm.).

Do ustawowych zadań Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych należy:

 • inicjowanie działań w zakresie realizacji zadań własnych samorządu związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych;
 • podejmowanie czynności zmierzających do zobowiązania osoby uzależnionej od alkoholu do poddania się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego;
 • opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych pod względem zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Gminy Płośnica (limit i lokalizacja punktów, w których sprzedawane i podawane są napoje alkoholowe);
 • kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych (na podstawie upoważnienia wydanego przez Wójta Gminy Płośnica);
 • podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

Komisja zbiera się na posiedzeniach, związanych z rozpatrywaniem spraw dotyczących realizacji programu, w tym opiniowaniem postanowień dotyczących wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz innych wniosków wpływających do Komisji.

Podstawą działalności Komisji jest uchwalany przez Radę Gminy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.

W ramach Komisji działają stałe zespoły problemowe:

 1. Zespół motywacyjno-interwencyjny,
 2. Zespół ds. profilaktyki,
 3. Zespól ds. kontroli przestrzegania warunków prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych.

Zespół motywacyjno-interwencyjny podejmuje działania zmierzające do poddania się leczeniu odwykowemu osób uzależnionych od alkoholu, a w szczególności:

·             przeprowadza rozmowy motywacyjno-interwencyjne z osobami mającymi problem alkoholowy;

·             kieruje na badania do lekarza biegłego, z własnej inicjatywy lub na wniosek osoby zainteresowanej, w celu uzyskania opinii, czy faktycznie występuje uzależnienie;

·             składa wnioski do sądu o poddanie leczeniu w przypadku odmowy poddania się leczeniu odwykowemu.

Zespół ds. profilaktyki podejmuje następujące działania:

·       opiniuje oferty programowe składane corocznie przez instytucje, stowarzyszenia i osoby fizyczne, których propozycje są ujęte w projekcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i są zgodne ze standardami współczesnej profilaktyki;

·       prowadzi działania monitorujące przebieg realizacji programów i działań profilaktycznych finansowanych w ramach programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi.

 

Członkowie zespołu ds. kontroli przestrzegania warunków prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych:

·            przeprowadzają kontrole przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń w punktach sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych;

·            opiniują wnioski w zakresie zgodności lokalizacji punktu ubiegającego się o wydanie zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych oraz informują, czy dana placówka ubiegająca się o zezwolenie mieści się w limicie punktów ustalonych w drodze uchwały,

·            organizują działania mające na celu ograniczenie dostępności do alkoholu.

 

POSTĘPOWANIE

W STOSUNKU DO OSÓB NADUŻYWAJĄCYCH ALKOHOLU

WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o skierowanie na leczenie odwykowe – formularz- umieszczony w zamkniętej kopercie z podaniem danych i adresu wnioskodawcy, zaadresowanej do Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Płośnicy. Wniosek do pobrania ze strony lub gotowy druk z Punktu Konsultacyjnego.

 

KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK DO GMINNEJ KOMISJI PROFILAKTYI
 I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

 

Wniosek do Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o skierowanie osoby nadużywającej alkoholu do podjęcia leczenia odwykowego może zgłosić każdy. Najlepiej jest, gdy osobą zgłaszającą problem jest członek najbliższej rodziny, który dobrze zna skalę problemu i wie, jak naprawdę wygląda sytuacja rodzinna, ale przyjmowane są również zgłoszenia od dalszych członków rodziny, jak i od osób niespokrewnionych. Sama osoba uzależniona z własnej inicjatywy może przyjść do Gminnej Komisji po pomoc i poradę w sprawie podjęcia leczenia.

Wzór wniosku składanego przez osobę prywatną można pobrać ze strony internetowej Gminnej Komisji lub osobiście w siedzibie Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Płośnicy w ramach dyżurów pełnomocnika. Ponadto wniosek o leczenie do Komisji mogą złożyć instytucje: Policja, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Płośnicy, Sąd, Prokuratura, Kuratorzy sądowi i inne.

Osoba lub instytucja zawiadamiająca Gminną Komisję o konieczności podjęcia działań w ramach procedury nie staje się stroną w procedurze ani w postępowaniu sądowym – nie przysługuje jej uprawnień do wycofania wniosku, nie ma dostępu do gromadzonych materiałów, nie może wnieść apelacji od wydanego postanowienia sądowego.

MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU:

Wypełniony wniosek należy złożyć:

·       Punkt Konsultacyjny Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Płośnicy przy ul. Kościelnej 38 (parter GCKiB, pokój skrzynka na drzwiach)

·       lub sekretariat Urzędu Gminy w Płośnicy przy ulicy Dworcowej 52 (w zamkniętej kopercie z napisem „Wniosek do GKPiRPA”).

PODSTAWA PRAWNA:

1.     Ustawa o z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 165 z późn. zm.),

2.     Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249 z późn. zm.),

3.     Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),

4.     Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

 

POSTĘPOWANIE PO WPŁYNIĘCIU WNIOSKU DO KOMISJI:

1)  Złożenie wniosku do Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Płośnica.

2)  Po otrzymaniu wniosku o zobowiązanie do poddanie się leczeniu odwykowemu następuje jego rozpatrzenie pod względem zasadności prowadzonej procedury.

3)  W przypadku podejrzenia występowania zjawiska przemocy w rodzinie Gminna Komisja wypełnia formularz „Niebieskiej Karty” i przekazuje go do rozpatrzenia do Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Rodzinie działającego przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Płośnicy

4)  Zaproszenie / wezwanie na posiedzenie Komisji osoby nadużywającej alkoholu zgłoszonej we wniosku o skierowanie na leczenie odwykowe w celu dokonania wyjaśnień oraz zmotywowania do dobrowolnego podjęcia leczenia odwykowego. 

5)  Gdy osoba zaproszona do Gminnej Komisji przychodzi na spotkanie i wyraża zgodę na leczenie odwykowe, Komisja wskazuje placówki lecznictwa odwykowego, w której osoba nadużywająca może podjąć leczenie.

6)  Komisja monitoruje, czy osoba uczestniczy w terapii i powstrzymuje się od spożywania alkoholu. Robi to poprzez zapraszanie osoby zgłoszonej z zaświadczeniem z ośrodka terapeutycznego lub zaproszenie kogoś z członków rodziny, który opisze bieżącą sytuację. Takie osoby zawsze będą informowane, że w przypadku zaprzestania leczenia lub niedostarczenia zaświadczenia o kontynuacji leczenia, sprawa zostanie skierowana do Sądu.

7)  W przypadku, gdy osoba nadużywająca alkoholu oświadcza, że nie ma problemu alkoholowego i nie zamierza podjąć leczenia oraz odmawia poddania się dobrowolnemu leczeniu, Komisja kieruje zgłoszoną osobę do biegłych sądowych

8)  w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego.

9)  Jeżeli z opinii biegłych sądowych wynika, że osoba nie jest uzależniona sprawa przez Komisję jest zamykana.

10) W przypadku, gdy z opinii biegłych wynika, że dana osoba jest uzależniona od alkoholu, wtedy sprawa jest kierowana do Sądu.

KIEROWANIE DO SĄDU WNIOSKU O ZOBOWIAZANIE DO PODJĘCIA LECZENIA ODWYKOWEGO

Procedura sądowego zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego jest uruchamiana:

 • Pomimo opinii biegłych potwierdzających uzależnienie osoba odmawia przed Komisją podjęcia leczenia.
 • Gdy osoba kierowana na badanie przez biegłych nie zgłasza się dwukrotnie na wyznaczone badania, w takim przypadku Sąd wydaje postanowienie o doprowadzeniu przez Policję na badanie.
 • Do Sądu kierowane są wnioski, gdy osoba zgłosi się na badanie, biegli stwierdzą zespół uzależnienia od alkoholu, ale osoba nie podejmie leczenia, nie zaprzestaje spożywania alkoholu, czyli w każdym przypadku, gdy leczenie nie przebiega prawidłowo.

POSTĘPOWANIE SĄDOWE

Sąd może na podstawie zebranych dowodów (opinii biegłych, zeznań uczestników, świadków, wywiadu z Policji) wydać następujące postanowienie:

 • Oddalić wniosek, gdy stwierdzi, że osoba nie jest uzależniona od alkoholu
 • Wydać postanowienie o zobowiązaniu do podjęcia leczenia odwykowego, jeżeli zachodzą do tego przesłanki
 • Sąd może zobowiązać osobę do poddania się leczeniu w stacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego (w szpitalu, ośrodku) lub w ambulatoryjnym zakładzie lecznictwa odwykowego (w poradni). Na czas trwania obowiązku leczenia Sąd może ustanowić nadzór kuratora nad przebiegiem leczenia odwykowego.
 • Zobowiązanie do poddania się leczeniu trwa 2 lata od momentu uprawomocnienia się orzeczenia Sądu i po tym okresie postępowanie jest umarzane bez względu na to czy osoba spożywa alkohol czy nie. Dopiero po upływie czasu trwania zobowiązania osoba ponownie może być zgłoszona do Gminnej Komisji.

 WAŻNE INFORMACJE:

 

1)  W przypadku, gdy osoba skierowana na leczenie odwykowe, nie podejmie leczenia, wnioskodawca powinien zawiadomić Komisję.

2)  Jeżeli osoba podejrzewana o nadużywanie alkoholu nie stawi się na posiedzenie Komisji lub nie podejmie dobrowolnego leczenia odwykowego, Komisja może wezwać ją ponownie.

3)  Wnioskodawca zobowiązany jest do informowania Komisji o zaistniałych zmianach dotyczących osoby podejrzanej o nadużywanie alkoholu np. pobyt w Zakładzie Karnym, szpitalu, pobyt za granicą, zmiana miejsca zamieszkania i inne informacje ułatwiające przebieg postępowania Komisji.

 

 

GDZIE ZGŁOSIĆ SIĘ PO POMOC?

PUNKT KONSULTACYJNY ds. UZALEŻNIEŃ Gminnej Komisji dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin ul. Kościelna 38 Płośnica (w siedzibie GCKiB) czynny

·         wtorki i czwartki 18.00 do 20.00

·         w każdą sobotę od 16.00 do 18.00


Bezpośrednio można zgłosić się bez skierowania do

NZOZ Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Działdowie

ul. Rydygiera 6, 13-200 Działdowo, który oferuje bezpłatną pomoc terapeutyczną, psychologiczną osobom z problemem alkoholowym oraz osobom współuzależnionym, DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików i pochodzącym z rodzin dysfunkcyjnych).