Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Płośnica

Kolorowy pasek
Urząd Gminy w Płośnicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Gminy Płośnica .

Data publikacji strony internetowej: 2004-04-26
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-30
Data ostatniego przeglądu deklaracji dostępności: 2022-03-29 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
Wyłączenia:
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-31. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Informujemy, że na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami Wójt Gminy Płośnica z dniem 15 września 2020 roku powierzył Panu Kamilowi Margalskiemu pełnienie funkcji koordynatora do spraw dostępności w Urzędzie Gminy Płośnica.

Do zadań koordynatora do spraw dostępności należy w szczególności:

 • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do Urzędu Gminy Płośnica
 • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
 • monitorowanie działalności Urzędu Gminy Płośnica w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Koordynator do spraw dostępności - Kamil Margalski
    Dane kontaktowe:
    tel. 23 698 17 61
    e-mail: iod@plosnica.pl

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Budynek administracyjny Urzędu Gminy w Płośnicy posiada trzy wejścia: jedno główne od strony ulicy Dworcowej, oraz dwa od strony parkingu, w tym jedno dostosowane dla osób niepełnosprawnych (podjazd).
 2. Dla osób niepełnosprawnych na wózkach dostępny jest korytarz na parterze, w budynku nie ma windy. W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne maja możliwość skorzystania z dzwonka przywoławczego, którego włącznik zlokalizowany jest przy wejściu głównym budynku.
 3. W budynku nie ma pętli indukcyjnych, windy, pochylni ani  platform. Nad wejściami i w budynku nie ma systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejścia nie są zabezpieczone bramkami. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a, kontrastowych,  ani w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 4. Osoby niepełnosprawne mogą korzystać z parkingu znajdującego się z dwóch stron budynku.
 5. Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. W Urzędzie Gminy nie zatrudniono osoby posługującej się językiem migowym. Petent może skorzystać z obsługi w języku migowym po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania. Więcej informacji na stronie http://bip.plosnica.pl/?c=1231

Aplikacje mobilne

Gmina Płośnica nie udostępnia aplikacji mobilnych.

Raporty o stanie zapewniania dostępności

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij