SERWIS INTERNETOWY PAŃTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
POŚWIĘCONY WYBOROM SAMORZĄDOWYM W 2018 ROKU

Ustawa Kodeks Wyborczy

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Uchwała nr XLIII/319/14/2018 Rady Gminy Płośnica z dnia 23 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Płośnica na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych w każdym okręgu wyborczym

Uchwała nr XLIII/320/15/2018 Rady Gminy Płośnica z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Płośnica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r.  w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach liczących do 20 000 mieszkańców zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 sierpnia 2018 r. o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Informacja o terminie i miejscu przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego.

Obwieszczenie Wójta Gminy Płośnica z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej.

Zarządzenie Nr 0050.83.2018 Wójta Gminy Płośnica z dnia 07 września 2018 roku dotyczące wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Elblągu II z dnia 11 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

INFORMACJA O SKŁADZIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W PŁOŚNICY Z DNIA 12 WRZEŚNIA 2018 ROKU

Obwieszczenie Wójta Gminy Płośnica z dnia 14 września 2018 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W PŁOŚNICY Z DNIA 18 WRZEŚNIA 2018 ROKU WZYWAJĄCE DO DOKONANIA DODATKOWYCH ZGŁOSZEŃ LIST KANDYDATÓW NA RADNYCH DO RADY GMINY PŁOŚNICA W OKRĘGU WYBORCZYM NR 3 OBEJMUJĄCYM SOŁECTWA GRALEWO I MURAWKI.

Obwieszczenie Wójta Gminy Płośnica z dnia 21 września 2018 roku o możliwości dokonania zgłoszeń kandydatów na członków do obwodowych komisji wyborczych w Gminie Płośnica do publicznego losowania, jako dodatkowe zgłoszenia, oraz o terminie tych zgłoszeń, jak również o miejscu, dacie i godzinie przeprowadzenia publicznego losowania składów obwodowych komisji wyborczych w Gminie Płośnica w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego w 2018 r. zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Płośnicy z dnia 25 września 2018 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Płośnica bez głosowania w okręgu wyborczym nr 3.

Harmonogram dyżurów Urzędnika Wyborczego

Informacja o wyłożeniu spisu wyborców

OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W PŁOŚNICY O PRZYZNANYCH NUMERACH LIST KANDYDATÓW NA RADNYCH

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Płośnicy z dnia 4 października 2018 r.o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Płośnica zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Płośnicy z dnia 4 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta
w wyborach Wójta Gminy Płośnica zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.


POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Elblągu II z dnia 28 września 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Płośnica

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Elblągu II z dnia 4 października 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

I N F O R M A C J A Wójta Gminy Płośnica z dnia 17 października 2018 r. w sprawie godziny rozpoczęcia pracy w dniu głosowania przez obwodowe komisje wyborcze ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie gminie Płośnica w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych na obszarze właściwości

KOMUNIKAT GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W PŁOŚNICY z dnia 19 października 2018 r.

Komunikat o pełnionych dyżurach KBW w Elblągu

PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW WÓJTA GMINY PŁOŚNICA

PROTOKÓŁ Z WYBORÓW DO RADY GMINY PŁOŚNICA