Zarządzenie Nr 1/2012 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 1 usytuowanego w budynku Nr 85 w Zalesiu wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i gruntów - na rzecz najeców

Zarządzenie Nr 2/2012 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 2 usytuowanego w budynku Nr 20 w Skurpiu wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i gruntów - na rzecz najeców

Zarządzenie Nr 3/2012 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 3 usytuowanego w budynku Nr 20 w Skurpiu wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i gruntów -  na rzecz najemców

Zarządzenie Nr 4/2012 w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy w Płośnicy

Zarządzenie Nr 5/2012 w sprawie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie innymi ustawami

Zarządzenie Nr 6/2012 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w kolejnym przetrargu ustnym nieograniczonym dla nieruchomości położonej w Gródkach, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Zarządzenie Nr 7/2012 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji gotówki w kasie oraz innych walorów kasowych tj. raporty kasowe i materiały biurowe na dzień 24 stycznia 2012 roku

Zarządzenie Nr 8/2012 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji gotówki w kasie oraz innych walorów kasowych tj. raporty kasowe i materiały biurowe na dzień 30 stycznia 2012 roku

Zarządzenie Nr 9/2012 w sprawie zmian w budżecie Gminy Płośnica na 2012 rok

Zarządzenie Nr 10/2012 w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy w Płośnicy na 2012 rok

Zarządzenie Nr 11/2012 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie innymi ustawami

Zarządzenie Nr 12/2012 w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Gminie Płośnica w 2012 roku.

Zarządzenie Nr 13/2012 w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Płośnica w 2012 roku.

Zarządzenie Nr 14/2012 w sprawie powołania Zespołu zarządzającego projektem pt. "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania dzieci w szkołach podstawowych w Gminie Płośnica", dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zarządzenie Nr 15/2012 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 2 usytuowanego w budynku Nr 34 w Skurpiu wraz z pomieszczeniem przynależnym piwnicą i udziałem w częściach wspólnych budynku i gruntów - na rzecz najemców 

Zarządzenie Nr 16/2012 w sprawie wykonania Uchwały Nr XIV/107/91/2011 Rady Gminy w Płośnicy z dnia 21 grudnia 2011 roku

Zarządzenie Nr 17/2012 w sprawie wykonania Uchwały Nr XIV/105/89/2011 Rady Gminy w Płośnicy z dnia 21 grudnia 2011 roku

Zarządzenie Nr 18/2012 w sprawie powołania biegłego

Zarządzenie Nr 19/2012 w sprawie ustalenia stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdów samochodowych nie będących własnością Gminy Płośnica, używanych przez kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz pracowników Urzędu Gminy w Płośnicy do celów służbowych.

Zarządzenie Nr 20/2012 w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy w Płośnicy na 2012 rok

Zarządzenie Nr 21/2012 w sprawie regulaminu Zakładowego Funduszu Socjalnego oraz powołania Koisji Socjalnej

Zarządzenie Nr 22/2012 w sprawie wyposażenia pracowników Urzędu Gminy zatrudnionych na stanowiskach przy obsłudze monitorów ekranowych w okulary korygujące wzrok.

Zarządzenie Nr 23/2012 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 38/2010 Wójta Gminy Płośnica z dnia 8 października 2010 roku w sprawie upoważnienia pracownika urzędu gminy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

Zarządzenie Nr 24/2012 w sprawie powołania Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Płośnicy

Zarządzenie Nr 25/2012 w sprawie upoważnienia pracowników do załatwiania spraw

Zarządzenie Nr 26/2012 w sprawie przeprowadzenia kontroli finansowej wewnętrznej

Zarządzenie Nr 27/2012 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2011 oraz informaci o stanie mienia

Zarządzenie Nr 28/2012 w sprawie ustalenia stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdów samochodowych nie będących własnością Gminy Płośnica, używanych przez kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz pracowników Urzędu Gminy w Płośnicy do celów służbowych.

Zarządzenie Nr 29/2012 w sprawie wysokości opłat z tytułu dodatkowych kosztów udostępniania informacji publicznych.

Zarządzenie Nr 30/2012 w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy w Płośnicy na 2012 rok

Zarządzenie Nr 31/2012 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Zarządzenie Nr 32/2012 w sprawie zaciągnięcia pożyczki

Zarządzenie Nr 33/2012 w sprawie wykonania uchwały Nr XVI/121/14/2012 Rady Gminy w Płośnicy z dnia 27 lutego 2012 roku

Zarządzenie Nr 34/2012 w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy w Płośnicy na 2012 rok

Zarządzenie Nr 35/2012 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Płośnica odrębnymi ustawami na 2012 rok

Zarządzenie Nr 36/2012 w sprawie wykonania uchwały Nr XVI/122/15/2012 Rady Gminy w Płośnicy z dnia 27 lutego 2012 roku

Zarządzenie Nr 37/2012 w sprawie zmian w budżecie Gminy Płośnica na 2012 rok

Zarządzenie Nr 38/2012 w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy w Płośnicy na 2012 rok

Zarządzenie Nr 39/2012 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Płośnica odrębnymi ustawami na 2012 rok

Zarządzenie Nr 40/2012 w sprawie ogłoszenia II edycji konkursu "Najczystsza wieś, najczystsza posesja" i zatwierdzenia regulaminu jego przeprowadzenia

Zarządzenie Nr 41/2012 w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego 2012 przejściowego deficytu budżetu Gminy Płośnica.

Zarządzenie Nr 42/2012 w sprawie wykonania Uchwały Nr XVII/134/27/2012 Rady Gminy w Płośnicy z dnia 30 marca 2012 roku

Zarządzenie Nr 43/2012 w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy w Płośnicy na 2012 rok

Zarządzenie Nr 44/2012 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie innymi ustawami na 2012 rok

Zarządzenie Nr 45/2012 w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników samorządowych w Urzędzie Gminy Płośnica

Zarządzenie Nr 46/2012 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia lustracji i klasyfikacji posesji oraz wsi zgłoszonych do konkursu pod hasłem II edycji gminnego konkursu "Najczystsza wieś, najczystsza posesja"

Zarządzenie Nr 47/2012 w sprawie zaciągnięcia pożyczki krótkoterminowej

Zarządzenie Nr 48/2012 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji gotówki w kasie oraz innych walorów kasowych tj. raporty kasowe i materiały biurowe na dzień 22 czerwca 2012 roku

Zarządzenie Nr 49/2012 w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy w Płośnicy na 2012 rok

Zarządzenie Nr 50/2012 w sprawie zmian w budżecie Gminy Płośnica na 2012 rok

Zarządzenie Nr 51/2012 w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy w Płośnicy na 2012 rok

Zarządzenie Nr 52/2012 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie innymi ustawami na 2012 rok

Zarządzenie Nr 53/2012 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji gotówki w kasie oraz innych walorów kasowych tj. raporty kasowe i materiały biurowe na dzień 2 lipca 2012 roku

Zarządzenie Nr 54/2012 w sprawie określenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnym tworzących mieszkaniowy zasób gminy

Zarządzenie Nr 55/2012 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 31/2012 Wójta Gminy Płośnica z dnia 19 kwietnia w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Zarządzenie Nr 56/2012 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej

Zarządzenie Nr 57/2012 w sprawie ustalenia zryczałtowanej diety przysługującej ekspertowi za udział w pracach Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 58/2012 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomosci przeznaczonej so sprzedaży

Zarządzenie Nr 59/2012 w sprawie zmian w budżecie Gminy Płośnica na 2012 rok

Zarządzenie Nr 60/2012 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjne go Urzędu Gminy w Płośnicy

Zarządzenie Nr 61/2012 w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy w Płośnicy na 2012 rok

Zarządzenie Nr 62/2012 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę bankową dotyczącą udzielenia kredytu długoterminowego

Zarządzenie Nr 63/2012 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji gotówki w kasie oraz innych walorów kasowych tj. raporty kasowe i materiały biurowe na dzień 20 lipca 2012

Zarządzenie Nr 64/2012 w sprawie upoważnienia sekretarza gminy do występowania w imieniu gminy

Zarządzenie Nr 65/2012 w sprawie odwołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Płośnicy

Zarządzenie Nr 66/2012 w sprawie udzielania nauczycielowi płatnego urlopu dla poratowania zdrowia

Zarządzenie Nr 67/2012 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gródkach

Zarządzenie Nr 68/2012 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 roku "Wyprawka szkolna" w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Płośnica

Zarządzenie Nr 69/2012 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegająceo się o awans na stopień nauczyciela mianowanego na wniosek Pani Elżbiety Kucińskiej

Zarządzenie Nr 70/2012 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegająceo się o awans na stopień nauczyciela mianowanego na wniosek Pana Tomasza Lewandowskiego

Zarządzenie Nr 71/2012 w sprawie zmian w budżecie Gminy Płośnica na 2012 rok

Zarządzenie Nr 72/2012 w sprawie powołąnia komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji gotówki w kasie oraz innych walorów kasowych tj. raporty kasowe i materiały biurowe na dzień 6 sierpnia 2012 roku

Zarządzenie Nr 73/2012 w sprawie powołania Komisji do spraw kontroli przeprowadzonej inwentaryzacji w Gminnym Ośrodku Kultury w Płośnicy

Zarządzenie Nr 74/2012 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Płośnicy

Zarządzenie Nr 75/2012 w sprawie powołania zespołu do spraw przekazania majątku oraz dokumkentacji Gminnego Ośrodka Kultury w Płośnicy

Zarządzenie Nr 76/2012 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegająceo się o awans na stopień nauczyciela mianowanego na wniosek Pani Anity Małgorzaty Przybysz

Zarządzenie Nr 77/2012 w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy w Płośnicy na 2012 rok

Zarządzenie Nr 78/2012 w sprawie  planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie innymi ustawami

Zarządzenie Nr 79/2012 w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zarządzenie Nr 80/2012 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Zarządzenie Nr OK.0050.81.2012.MS w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Płośnicy

Zarządzenie Nr 82/2012 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Płośnica za I półrocze 2012 r.

Zarządzenie Nr 83/2012 w sprawie zmian w budżecie Gminy Płośnica na 2012 rok

Zarządzenie Nr 84/2012 w sprawie wykonania Uchwały Nr XIX/149/42/2012 Rady Gminy w Płośnicy z dnia 10 lipca 2012 roku

Zarządzenie Nr 85/2012 w sprawie upoważnienia Kierownika GMinnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płośnicy do załatwiania spraw i wydawania decyzji dotyczących potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej

Zarządzenie Nr 86/2012 w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy w Płośnicy na 2012 rok

Zarządzenie Nr 87/2012 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Płośnica odrębnymi ustawami na 2012 rok

Zarządzenie Nr OK.0050.88.2012.MS

Zarządzenie Nr 89/2012 w sprawie zasad sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Płośnica

Zarządzenie Nr OK.0050.90.2012.KZ  w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Płośnicy

Zarządzenie Nr S.0050.91.2012.KZ w sprawie zmiany do Zarządzenia Nr 117/2011 Wójta Gminy Płośnica z dnia 17 października 2011 roku w sprawie wynajmu pomieszczeń w gminnych jednostkach organizacyjnych

Zarządzenie Nr S.0050.92.2012.KZ w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Płośnicy

Zarządzenie Nr 93/2012 w sprawie założeń do projektu budżetu gminy na rok 2013 oraz wieloletniej prognozy finansowej

Zarządzenie Nr 94/2012 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok

Zarządzenie Nr 95/2012 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok

Zarządzenie Nr 96/2012 w sprawie uchylenia w części Zarządzenia Nr 94/2012 Wójta Gminy Płośnica z dnia 28 września 2012 roku w sprawie zmian w budżęcie Gminy Płośnica na 2012 rok

Zarządzenie Nr 97/2012 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Płośnica odrębnymi ustawami na 2012 rok

Zarządzenie Nr S.0050.98.2012.KZ w sprawie odwołania pełniącego obowiązki Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Płośnicy

Zarządzenie Nr OK.0050.99.2012.KZ w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury

Zarządzenie Nr 100/2012 w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy w Płośnicy na 2012 rok

Zarządzenie Nr 101/2012 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Płośnicy

Zarządzenie Nr 102/2012 w sprawie zmian w budżecie Gminy Płośnica na 2012 rok

Zarządzenie Nr 103/2012 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 119/2011 w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizacjęobowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych

Zarządzenie Nr 104/2012 w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płośnica na lata 2013-2024

Zarządzenie Nr 105/2012 w sprawie projektu budżetu gminy na 2013 rok

Zarządzenie Nr 106/2012 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Zarządzenie Nr 107/2012 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspomagania wypoczynku dzieci i młodzieży w roku 2013

Zarządzenie Nr 108/2012 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspomagania wypoczynku dzieci i młodzieży w roku 2013

Zarządzenie Nr 109/2012 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Zarządzenie Nr 110/2012 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspomagania wypoczynku dzieci i młodzieży w roku 2013

Zarządzenie Nr 111/2012 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej

Zarządzenie Nr 112/2012 w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej sprzętu komputerowego oraz składników majątkowych Urzędu Gminy w Płośnicy