Podstawa Prawna:

  1. Art.104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.),
  2. Art.40 Ustawy z dnia 21 marca 1985r. ustawy o drogach publicznych (Dz.U. z 2018r., poz.2068 z późn.zm.),
  3. Uchwała Nr XVI/120/5//2020 Rady Gminy w Płośnicy  z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach administracyjnych gmint Płośnica na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg .

Wymagane dokumenty:

  • Wniosek o zajęcie pasa drogowego,
  • Projekt techniczny we fragmencie dotyczącym pasa drogowego,
  • Decyzja o pozwoleniu na budowę lub potwierdzenie zgłoszenia robót,
  • Warunki techniczne wykonania przyłącza,
  • Zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczno¶ć na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych.

Opłaty

Uchwała Nr XVI/43/2004 Rady Gminy w Płośnicy  z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

 

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Płośnica

ul. Dworcowa 52

13-206 Płośnica

(sekretariat)

 

Sposób załatwienia sprawy

Wydanie decyzji dotyczącej zajęcia pasa drogowego.

 

Termin załatwienia

Do 14 dni

 

Sposób przekazania informacji o sprawie

O formie odbioru decyduje wnioskodawca. Odbiera dokument osobiście w Urzędzie Gminy (pokój nr 4) lub za pośrednictwem Poczty Polskiej, ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

 

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, za pośrednictwem Wójta Gminy Płośnica, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

 

Załączone dokumenty:  Wniosek o zajęcie pasa drogowego