Uchwała Nr V/17/1/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na rok 2011

Uchwała Nr V/18/2/2011 w sprawie zatwierdzenia taryfy na zbiorowe odprowadzanie ścieków

Uchwała Nr V/19/3/2011 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Płośnicy z dnia 10 listopada 2010 roku (Nr XXXV/201/52/2010) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Jednolity Identyfikator Aktu - http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/WDU_N/2011/37/625/)

Uchwała Nr V/20/4/2011 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych (Jednolity Identyfikator Aktu - http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/WDU_N/2011/37/626/)

Uchwała Nr V/21/5/2011 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Płośnica w obrębie geodezyjnym Gródki (Jednolity Identyfikator Aktu - http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/WDU_N/2011/37/627/)

Uchwała Nr V/22/6/2011 w sprawie przyjęcia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2011 rok

Uchwała Nr V/23/7/2011 w sprawie przyjęcia Planu Pracy Komisji Budzetu, Finansów i Gospodarki Gminy na I półrocze 2011 rok

Uchwała Nr V/24/8/2011 w sprawie przyjęcia Planu Pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego na I półrocze 2011 roku

Uchwała Nr V/25/9/2011 zmieniająca Statut Gminy Płośnica (Jednolity Identyfikator Aktu - http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/WDU_N/2011/37/628/)

Uchwała Nr V/26/10/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet radnym za udział w pracach rady i komisji Rady Gminy Płośnica oraz określenia stawek za jeden kilometr pojazdu samochodowego użytego do celów służbowych przez radnego Gminy Płośnica nie będących własnością Gminy Płośnica

Uchwała Nr I/27/11/2011 w sprawie rozpatrzenia skargi pracowników na prace Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Płośnicy

Uchwała Nr VI/28/12/2011 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płośnica na lata 2011 - 2022

Uchwała Nr VI/29/13/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na rok 2011

Uchwała Nr VI/30/14/2011 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Działdowskiego

Uchwała Nr VI/31/15/2011 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Uchwała Nr VI/32/16/2011 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Działdowskiego

Uchwała Nr VI/33/17/2011 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Płośnica na lata 2011-2013

Uchwała Nr VI/34/18/2011 w sprawie uchwalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Płośnicy oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Uchwała Nr VI/35/19/2011 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok

Uchwała Nr VI/36/20/2011 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Płośnica na rok 2012 środków stanowiących fundusz sołecki

Uchwała Nr VI/37/21/2011 w sprawie zatwierdzenia aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Gródki

Uchwała Nr VI/38/22/2011 w sprawie zatwierdzenia aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Skurpie

Uchwała Nr VI/39/23/2011 w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Płośnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Uchwała Nr VI/40/24/2011 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomość niezabudowaną, położoną we wsi Wielki Łęck, gm. Płośnica

Uchwała Nr VI/41/25/2011 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność gminy, oznaczonej nr działki 286/4 z mapy 2 obręb Skurpie, w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, oznaczonej nr 285 obręb Skurpie

Uchwała Nr VII/42/26/2011 w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płośnica na lata 2011-2022

Uchwała Nr VII/43/27/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok

Uchwała Nr VIII/44/28/2011 w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego o powiększeniu Welskiego Parku Krajobrazowego.

Uchwała Nr VIII/45/29/2011 w sprawie zmieniająca zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla mieszkańców Gminy Płośnica.

Uchwała Nr VIII/46/30/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok

Uchwała Nr VIII/47/31/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Działdowskiego.

Uchwała Nr VIII/48/32/2011 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Płośnica w obrębie geodezyjnym Gródki i Prioma.

Uchwała Nr VIII/49/33/2011 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Płośnicy.

Uchwała Nr VIII/50/34/2011 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy w Płośnicy na 2011 rok.

Uchwała Nr VIII/51/35/2011 w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Uchwała Nr IX/52/36/2011 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Płośnica za rok 2010 i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy

Uchwała Nr IX/53/37/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok

Uchwała Nr IX/54/38/2011 w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność gminy Płośnica, położonej w miejscowości Turza Mała

Uchwała Nr IX/55/39/2011 w sprawie sprzedaży w drodze pretargu nieruchomości niezabudowane, położone we wsi Turza Mała, gm. Płośnica

Uchwała Nr IX/56/40/2011 w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na rzecz Gminy

Uchwała Nr IX/57/41/2011 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

Uchwała Nr IX/58/42/2011 w sprawie zatwierdzenia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Płośnica

Uchwała Nr IX/59/43/2011 w sprawie zasad ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania, a także wysokości szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

Uchwała Nr IX/60/44/2011 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Mały Łęck

Uchwała Nr IX/61/45/2011 w sprawie zatwierdzenia aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Płośnica

Uchwała Nr IX/62/46/2011 zmieniająca Uchwałę Nr X/12/2004 Rady Gminy w Płośnicy z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i udzielania bonifikat przy ich nabyciu

Uchwała Nr X/63/47/2011 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płośnica na lata 2011 - 2022

Uchwała Nr X/64/48/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok

Uchwała Nr X/65/49/2011 w sprawie powołania zespołu ds. przygotowania opinii o zgłaszanych kandydatach na ławników

Uchwała Nr X/66/50/2011 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego Nr 1 znajdującego się w budynku Nr 23 wraz z udziałem wynoszącym 34323/100000 części w działce nr 114 o powierzchni 0,17ha

Uchwała Nr X/67/51/2011 w sprawie zatwierdzenia aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Niechłonin

Uchwała Nr X/68/52/2011 w sprawie zasad przyznawania i rozliczania dofinansowania z budżetu Gminy Płośnica na usuwanie odpadów zawierających azbest powstałych po wymianie lub likwidacji pokryć dachowych lub elewacji budynków

Uchwała Nr X/69/53/2011 w sprawie zatwierdzenia projektu "Przyszłość w Twoich rękach"...

Uchwała Nr X/70/54/2011 w sprawie zatwierdzenia projektu systemowego pod nazwą "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania dziaci w szkołach podstawowych w Gminie Płośnica"...

Uchwała Nr XI/71/55/2011 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płośnica na lata 2011 - 2022

Uchwała Nr XI/72/56/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok

Uchwała Nr XI/73/57/2011 w sprawie zatwierdzenia aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Niechłonin

Uchwała Nr XI/74/58/2011 w sprawie zatwierdzenia aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Płośnica

Uchwała Nr XI/75/59/2011 w sprawie usalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Płośnica

Uchwała Nr XI/76/60/2011 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Działdowie

Uchwała Nr XII/77/61/2011 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej w związku z realizacją zadania pn. "Przebudowa dróg powiatowych nr 1255N i 1288N oraz dróg gminnych w miejscowości Płośnica - etap I" w postaci przebudowy dróg powiatowych nr 1255N i 1288N w miejscowości Płośnica"

Uchwała Nr XII/78/62/2011 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płośnica na lata 2011 - 2022

Uchwała Nr XII/79/63/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok

Uchwała Nr XII/80/64/2011 w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet radnym za udział w pracach Rady i Komisji Rady Gminy Płośnica

Uchwała Nr XII/81/65/2011 w sprawie ustalenia diet dla sołtysów Gminy Płośnica

Uchwała Nr XII/82/66/2011 w sprawie zasad przyznawania i rozliczania dofinansowania z budżetu Gminy Płośnica na usuwanie odpadów zawierających azbest, powstałych przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych lub elewacji budynków.

Uchwała Nr XII/83/67/2011 w sprawie  zasad ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania, a także wysokości szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego  (Jednolity Identyfikator Aktu - http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&poz=908 )

Uchwała Nr XIII/84/68/2011 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płośnica na lata 2011 - 2022

Uchwała Nr XIII/85/69/2011 w sprawie  zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok

Uchwała Nr XIII/86/70/2011 w sprawie ustalenia zryczałtowanej diety dla Przewodniczącego Rady Gminy Płośnica

Uchwała Nr XIII/87/71/2011 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości  (Jednolity Identyfikator Aktu - http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&poz=400 )

Uchwała Nr XIII/88/72/2011 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2012 rok (Jednolity Identyfikator Aktu - http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&poz=401)

Uchwała Nr XIII/89/73/2011 w sprawie opłaty od posiadania psów  (Jednolity Identyfikator Aktu - http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&poz=402 )

Uchwała Nr XIII/90/74/2011 w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej  (Jednolity Identyfikator Aktu - http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&poz=403 )

Uchwała Nr XIII/91/75/2011 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych  (Jednolity Identyfikator Aktu - http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&poz=738)

Uchwała Nr XIII/92/76/2011 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych  (Jednolity Identyfikator Aktu - http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&poz=739)

Uchwała Nr XIII/93/77/2011 w sprawie ustanowienia pomnika przyrody  (Jednolity Identyfikator Aktu - http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&poz=329 )

Uchwała Nr XIII/94/78/2011 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Płośnica w obrębie geodezyjnym Prioma

Uchwała Nr XIII/95/79/2011 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa wieczystego użytkowania

Uchwała Nr XIII/96/80/2011 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej Filialnej w Jabłonowie

Uchwała Nr XIII/97/81/2011 w sprawie w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej Filialnej w Zalesiu

Uchwała Nr XIII/98/82/2011 zmieniająca Statut Gminy Płośnica  (Jednolity Identyfikator Aktu - http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&poz=330 )

Uchwała Nr XIII/99/83/2011 w sprawie powołania skłądów osobowych stałych Komisji Rady Gminy w Płośnicy

Uchwała Nr XIV/100/84/2011 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płośnica na lata 2011 - 2022 

Uchwała Nr XIV/101/85/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na rok 2011 

Uchwała Nr XIV/102/86/2011 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płośnica na lata 2012-2024

Uchwała Nr XIV/103/87/2011 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok  (Jednolity Identyfikator Aktu - http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&poz=1064 )

Uchwała Nr XIV/104/88/2011 w sprawie zniesiania współwłasności nieruchomości

Uchwała Nr XIV/105/89/2011 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu działki niezabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Zalesie, oznaczonej nr 238/1 o powierzchni 0,30ha

Uchwała Nr XIV/106/90/2011 w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na rzecz Gminy

Uchwała Nr XIV/107/91/2011 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu działki niezabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Skurpie, oznaczonej nr 160/1 o powierzchni 0,32ha