Zarządzenie Nr 1/2011 w sprawie ustalenia wysokości pogotowia kasowego dla kasy w Urzędzie Gminy w Płośnicy

Zarządzenie Nr 2/2011 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 16/2009 Wójta Gminy Płośnica z dnia 20 kwietnia 2009 roku w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych RB-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez jednostkę budżetową Urząd Gminy w Płośnicy oraz jednostki organizacyjne Gminy

Zarządzenie Nr 3/2011  zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy w Płośnicy regulaminu wynagradzania

Zarządzenie Nr 4/2011 w sprawie udzielenia pracownikom samorządowym podległym Wójtowi Gminy Płośnica upoważnień

Zarządzenie Nr 5/2011 w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze , w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Płośnicy

Zarządzenie Nr 6/2011 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Zarządzenie Nr 7/2011 w sprawie upoważnienia pracowników do posługiwania się kluczami w Urzędzie Gminy w Płośnicy

Zarządzenie Nr 8/2011 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Gródkach

Zarządzenie Nr 9/2011 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Niechłoninie

Zarządzenie Nr 10/2011 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Płośnicy

Zarządzenie Nr 11/2011 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gródkach

Zarządzenie Nr 12/2011 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płośnicy

Zarządzenie Nr 13/2011 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Wielkim Łęcku

Zarządzenie Nr 14/2011 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu OC będącego na stanie ewidencyjnym w magazynie OC Urzędu Gminy Płośnica

Zarządzenie Nr 15/2011 w sprawie powołania Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zarządzenie Nr 16/2011 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Płośnica odrębbymi ustawami na 2011 rok.

Zarządzenie Nr 17/2011 w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy w Płośnicy

Zarządzenie Nr 18/2011 w sprawie procedur kontroli finansowej, instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych i instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w Urzędzie Gminy w Płośnicy.

Zarządzenie Nr 19/2011 w sprawie wprowadzenia regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Gminy  w Płośnicy.

Zarządzenie Nr 20/2011 w sprawie powołania koordynatora czynności kancelaryjnych

Zarządzenie Nr 21/2011 w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za dzierżawę gruntów komunalnych i stawki czynszu najmu garaży i budynków gospodarczych.

Zarządzenie Nr 22/2011 w sprawie ustalenia stawki czynszu dzierżawnego z tytułu dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Płośnica.

Zarządzenie Nr 23/2011 w sprawie zasad rachunkowości, planu kont dla organu podatkowego oraz zasad ewidencji i poboru podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych.

Zarządzenie Nr 24/2011 w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Gminie Płośnica w 2011 roku

Zarządzenie Nr 25/2011 w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Płośnica w 2011 roku

Zarządzenie Nr 26/2011 w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Płośnica oraz do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności wykraczają poza rok budżetowy

Zarządzenie Nr 27/2011 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Płośnicy na 2011 rok

Zarządzenie Nr 28/2011 w sprawie przeprowadzenia kontroli finansowej w podległych i nadzorowanych jednostkach organizacyjnych Gminy Płośnica

Zarządzenie Nr 29/2011 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Płośnicy

Zarządzenie Nr 30/2011 w sprawie zatwierdzenia regulaminu procedur udzialania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej 14 000 Euro.

Zarządzenie Nr 31/2011 w sprawie wskazania, który z systemów wykonywania czynności kancelaryjnych jest podstawowym sposobem dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw dla Urzędu Gminy w Płośnicy

Zarządzenie Nr 32/2011 w sprawie zasad i trybu postępowania z dokumentacją powstającą w Urzędzie Gminy Płośnica oraz nadsyłaną i skłądaną do Urzędu Gminy Płośnica

Zarządzenie Nr 33/2011 w sprawie zaciągnięcia pożyczki

Zarządzenie Nr 34/2011 w sprawie zaciągnięcia pożyczki

Zarządzenie Nr 35/2011 w sprawie powołania zastępcy Wójta Gminy Płośnica

Zarządzenie Nr 36/2011 w sprawie określenia spraw gminy powierzonych do prowadzenia Zastępcy Wójta Gminy

Zarządzenie Nr 37/2011 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Płośnicy

Zarządzenie Nr 38/2011 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Płośnica odrębnymi ustawami na 2011 rok

Zarządzenie Nr 39/2011 w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy w Płośnicy na 2011 rok

Zarządzenie Nr 40/2011 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 rok

Zarządzenie Nr 41/2011 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 28/2011 Wójta Gminy Płośnica z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli finansowej w podległych i nadzorowanych jednostkach organizacyjnych Gminy Płośnica

Zarządzenie Nr 42/2011 w sprawie zacięgnięcia kredytu długoterminowego

Zarządzenie Nr 43/2011 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Płośnica odrębnymi usawami na 2011 rok

Zarządzenie Nr 44/2011 w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy w Płośnicy na 2011 rok

Zarządzenie Nr 45/2011 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji gotówki w kasie oraz innych walorów kasowych, tj. raporty kasowe i materiały biurowe na dzień 29 kwietnia 2011 roku

Zarządzenie Nr 46/2011  sprawie zmian w budżecie Gminy Płośnica na 2011 rok

Zarządzenie Nr 47/2011 w sprawie zmiany Polityki bezpieczeńśtwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania daych osobowych w Urzędzie Gminy w Płośnicy

Zarządzenie Nr 48/2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 49/2011 w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy w Płośnicy na 2011 rok

Zarządzenie Nr 50/2011 w sprawie wprowadzenia instrukcji kasowej

Zarządzenie Nr 51/2011 w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej

Zarządzenie Nr 52/2011 w sprawie powołania komisji do przeprowadzeniu egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

Zarządzenie Nr 53/2011 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność gminy

Zarządzenie Nr 54/2011 w sprawie wykonania Uchwały Nr VI/40/24/2011 Rady Gminy w Płośnicy z dnia 18 marca 2011 roku

Zarządzenie Nr 55/2011 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji gotówki w kasie oraz innych walorów kasowych, tj. raporty kasowe i materiały biurowe na dzień 09 maj 2011 roku

Zarządzenie Nr 56/2011 w sprawie ogłoszenia gminnego konkursu "Najczystsza wieś, najczystsza posesja" i zatwierdzenia regulaminu jego przeprowadzenia

Zarządzenie Nr 57/2011 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zarządzenie Nr 58/2011 w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy w Płośnicy na 2011 rok

Zarządzenie Nr 59/2011 w sprawie zmian w budżecie Gminy Płośnica na 2011 rok

Zarządzenie Nr 60/2011 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 32/2007 Wójta Gminy Płośnica z dnia 11 grudnia 2007 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Zarządzenie Nr 61/2011 w sprawie udziału w ćwiczeniu powiatowym pod kryptonimem "Maj 2011" organizowanym przez Starostwo Powiatowe w Działdowie

Zarządzenie Nr 62/2011 w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy w Płośnicy na 2011 rok

Zarządzenie Nr 63/2011 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Płośnica odrębnymi ustawami na 2011 rok

Zarządzenie Nr 64/2011 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia lustracji i klasyfikacji posesji oraz wsi zgłoszonych do konkursu pod hasłem "Najczystsza wieś, najczystsza posesja"

Zarządzenie Nr 65/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy Płośnica na 2011 rok 

Zarządzenie Nr 66/2011 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Zarządzenie Nr 67/2011 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Płośnicy

Zarządzenie Nr 68/2011 w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia wniosków o przyznanie Nagrody Wójta Gminy Płośnica dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum

Zarządzenie Nr 69/2011 w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy w Płośnicy na 2011 rok

Zarządzenie Nr 70/2011 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Płośnica odrębnymi ustawami na 2011 rok

Zarządzenie Nr 71/2011 w sprawie terminu składania podań o udzielenie pomocy finansowej na zakup podręczników

Zarządzenie Nr 72/2011 w sprawie przedłużenia okresu powierzenia stanowiska dyrektora SP w Niechłoninie

Zarządzenie Nr 73/2011 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury za rok 2010

Zarządzenie Nr 74/2011 w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy w Płośnicy na 2011 rok

Zarządzenie Nr 75/2011 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Płośnica odrębbymi ustawami na 2011 rok.

Zarządzenie Nr 76/2011 w sprawie powołania zespołu nadzorującego realizację obowiązków z zakresu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Płośnica

Zarządzenie Nr 77/2011 w sprawie wykonania Uchwały Nr XXXI/173/24/2010 Rady Gminy w Płośnicy z dnia 29 czerwca 2010 roku

Zarządzenie Nr 78/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy Płośnica na 2011 rok

Zarządzenie Nr 79/2011 w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy w Płośnicy na 2011 rok

Zarządzenie Nr 80/2011 w sprawie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Płośnica odrębnymi ustawami na 2011 rok

Zarządzenie Nr 81/2011 w sprawie ustalenia stawki czynszu dzierżawnego

Zarządzenie Nr 82/2011 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu udostępniania sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Niechłoninie

Zarządzenie Nr 83/2011 w sprawie wykonania Uchwały Nr IX/55/39/2011 Rady Gminy w Płośnicy z dnia 29 czerwca 2011 roku

Zarządzenie Nr 84/2011 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji gotówki w kasie oraz innych walorów kasowych, tj. raporty kasowe i materiały biurowe na dzień 18 sierpnia 2011 roku

Zarządzenie Nr 85/2011 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP w dniu 09 października 2011 roku

Zarządzenie Nr 86/2011 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Płośnica odrębbymi ustawami na 2011 rok.

Zarządzenie Nr 87/2011 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Płośnica za I półrocze 2011 r.

Zarządzenie Nr 88/2011 w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy w Płośnicy na 2011 rok

Zarządzenie Nr 89/2011 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 28/2011 Wójta Gminy Płośnica z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli finansowej w podległych i nadzorowanych jednostkach organizacyjnych Gminy Płośnica oraz zmiany Zarządzenia Nr 41/2011 Wójta Gminy Płośnica z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 28/2011 Wójta Gminy Płośnica z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli finansowej w podległych i nadzorowanych jednostkach organizacyjnych Gminy Płośnica

Zarządzenie Nr 90/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Zarządzenie Nr 91/2011 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji gotówki w kasie oraz innych walorów kasowych, tj. raporty kasowe i materiały biurowe na dzień 5 września 2011 roku

Zarządzenie Nr 92/2011  w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy w Płośnicy na 2011 rok

Zarządzenie Nr 93/2011 w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy w Płośnicy na 2011 rok

Zarządzenie Nr 94/2011 w sprawie zatwierdzenia regulaminu korzystania z sali sportowej w miejscowości Niechłonin

Zarządzenie Nr 95/2011 w sprawie zatwierdzenia regulaminu korzystania z boiska sportowego w miejscowości Płośnica

Zarządzenie Nr 96/2011 w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy w Płośnicy na 2011 rok

Zarządzenie Nr 97/2011 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Płośnica odrębbymi ustawami na 2011 rok.

Zarządzenie Nr 98/2011 w sprawie powołania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia na obszarze gminy Płośnica wyborów do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku

Zarządzenie Nr 99/2011 w sprawie powołania Zespołu Zarządzającego Projektem "Przyszłość w Twoich Rękach"

Zarządzenie Nr 100/2011 w sprawie wygaśnięcia członkowstwa i uzupełnienia składu osobowego Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Płośnicy

Zarządzenie Nr 101/2011 w sprawie określenia założeń do projektu budżetu Gminy Płośnica na 2012 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej

Zarządzenie Nr 102/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Zarządzenie Nr 103/2011 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Płośnicy

Zarządzenie Nr 104/2011 w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy w Płośnicy na 2011 rok

Zarządzenie Nr 105/2011 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Płośnica odrębbymi ustawami na 2011 rok.

Zarządzenie Nr 106/2011 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 3 usytuowanego w budynku nr 20 w Skurpiu wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i gruntu - na rzecz najemców

Zarządzenie Nr 107/2011 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 2 usytuowanego w budynku nr 20 w Skurpiu wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i gruntu - na rzecz najemców

Zarządzenie Nr 108/2011 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 1 usytuowanego w budynku nr 86 w Wielkim Łęcku wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i gruntu - na rzecz najemców

Zarządzenie Nr 109/2011 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 1 usytuowanego w budynku nr 42 w Priomie wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i gruntu - na rzecz najemców

Zarządzenie Nr 110/2011 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 1 usytuowanego w budynku nr 85 w Zalesiu wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i gruntu - na rzecz najemców

Zarządzenie Nr 111/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011

Zarządzenie Nr 112/2011 w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy w Płośnicy na 2011 rok

Zarządzenie Nr 113/2011 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Płośnica odrębbymi ustawami na 2011 rok.

Zarządzenie Nr 114/2011 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Zarządzenie Nr 115/2011 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego

Zarządzenie Nr 116/2011 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płośnicy do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji.

Zarządzenie Nr 117/2011 w sprawie wynajmu pomieszczeń gminnych i pomieszczeń w gminnych jednostkach organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 118/2011 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Płośnicy na 2011 rok

Zarządzenie Nr 119/2011 w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizacjęobowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych

Zarządzenie Nr 120/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011

Zarządzenie Nr 121/2011 w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy w Płośnicy na 2011 rok

Zarządzenie Nr 122/2011 w sprawie  planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Płośnica odrębbymi ustawami na 2011 rok.

Zarządzenie Nr 123/2011 w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płośnica na lata 2012-2024

Zarządzenie Nr 124/2011 w sprawie projektu budżetu gminy na 2012 rok

Zarządzenie Nr 125/2011 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Zarządzenie Nr 126/2011 w sprawie zmian w regulaminie organizacyjnym Urzędu Gminy w Płośnicy.

Zarządzenie Nr 127/2011 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu w magazynie Obrony Cywilnej Urzędu Gminy Płośnica wg stanu na dzień 30 listopada 2011 roku

Zarządzenie Nr 128/2011 w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy w Płośnicy na 2011 rok

Zarządzenie Nr 129/2011 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Płośnica odrębbymi ustawami na 2011 rok.

Zarządzenie Nr 130/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011

Zarządzenie Nr 131/2011 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu korzystania z boiska sportowego w miejscowości Płośnica

Zarządzenie Nr 132/2011 w sprawie  planu finansowego Urzędu Gminy w Płośnicy na 2011 rok

Zarządzenie Nr 133/2011 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Płośnica odrębbymi ustawami na 2011 rok.

Zarządzenie Nr 134/2011 w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Płośnica

Zarządzenie Nr 135/2011 w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy w Płośnicy na 2011 rok

Zarządzenie Nr 136/2011 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Płośnica odrębbymi ustawami na 2011 rok.

Zarządzenie Nr 137/2011 w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji

Zarządzenie Nr 138/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011

Zarządzenie Nr 139/2011 w sprawie  planu finansowego Urzędu Gminy w Płośnicy na 2011 rok