Uchwała Nr XXVIII/150/1/2010 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Pana Konrada Sobiech
Uchwała Nr XXVIII/151/2/2010 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Płośnica
Uchwała Nr XXVIII/152/3/2010 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Płośnica
Uchwała Nr XXVIII/153/4/2010 w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
Uchwała Nr XXVIII/154/5/2010 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok
Uchwała Nr XXVIII/155/6/2010 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Płośnica na lata 2007-2011
Uchwała Nr XXVIII/156/7/2010 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie działek niezabudowanych na okres 3 lat
Uchwała Nr XXVIII/157/8/2010 w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu
Uchwała Nr XXVIII/158/9/2010 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości
Uchwała Nr XXVIII/159/10/2010 w sprawie udzielenia Powiatowi Działdowskiemu pomocy finansowej
Uchwała Nr XXVIII/160/11/2010 w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej do opracowania Statutu Gminy Płośnica
Uchwała Nr XXIX/161/12/2010 w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na rok 2010
Uchwała Nr XXIX/162/13/2010 w sprawie pomocy finansowej dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Uchwała Nr XXIX/163/14/2010 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Płośnica na rok 2010 środków stanowiących fundusz sołecki
Uchwała Nr XXIX/164/15/2010 w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadający Gminie Płośnica i jej jednostkom podległym /Jednolity Identyfikator Aktu - http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/WDU_N/2010/63/1016 /
Uchwała Nr XXIX/165/16/2010 w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze
Uchwała Nr XXIX/166/17/2010 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa wieczystego użytkowania
Uchwała Nr XXIX/167/18/2010 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa wieczystego użytkowania
Uchwała Nr XXX/168/19/2010 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Płośnica za rok 2009 i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Płośnica
Uchwała Nr XXX/169/20/2010 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010
Uchwała Nr XXXI/170/21/2010 w sprawie zabezpieczenia przyznanych środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w formie weksla "in blanco"
Uchwała Nr XXXI/171/22/2010 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej
Uchwała Nr XXXI/172/23/2010 w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na rok 2010
Uchwała Nr XXXI/173/24/2010 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości niezabudowane przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, położone we wsi Gródki
Uchwała Nr XXXI/174/25/2010 w sprawie nadania imienia Jana Pawła II dla Publicznego Gimnazjum w Gródkach
Uchwała Nr XXXI/175/26/2010 w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu pn. "Dobry start dla najmłodszych" espółfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
Uchwała Nr XXXI/176/27/2010 w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Płośnica
Uchwała Nr XXXI/177/28/2010 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Płośnica / Jednolity identyfikator Aktu - http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/WDU_N/2010/138/1848 /
Uchwała Nr XXXI/178/29/2010 w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający sie o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Płośnica / Jednolity Identyfikator Aktu - http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/WDU_N/ 2010/138/1849  /
Uchwała Nr XXXI/179/30/2010 w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla mieszkańców Gminy Płośnica
Uchwała Nr XXXII/180/31/2010 w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na rok 2010
Uchwała Nr XXXII/181/32/2010 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu przedkładania sprawozdań z wykonania budżetu oraz o przebiegu wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury za I półrocze
Uchwała Nr XXXII/182/33/2010 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
Uchwała Nr XXXII/183/34/2010 w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na rzecz Gminy
Uchwała Nr XXXII/184/35/2010 w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na rzecz Gminy
Uchwała Nr XXXII/185/36/2010 w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na rzecz Gminy
Uchwała Nr XXXII/186/37/2010 w sprawie wniosku o nieodpłatne przekazanie mienia Skarbu Państwa na własność Gminy Płośnica
Uchwała Nr XXXII/187/38/2010 w sprawie wniosku o nieodpłatne przekazanie mienia Skarbu Państwa na własność Gminy Płośnica
Uchwała Nr XXXII/188/39/2010 w sprawie nadania imienia "Jana Pawła II" Publicznemu Gimnazjum w Gródkach 
Uchwała Nr XXXIII/189/40/2010 w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na rok 2010
Uchwała Nr XXXIII/190/41/2010 zmieniająca uchwałę Rady Gminy w Płośnicy w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na rzecz Gminy
Uchwała Nr XXXIII/191/42/2010 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie działki niezabudowanej na okres 3 lat
Uchwała Nr XXXIII/192/43/2010 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie działki niezabudowanej na okres 3 lat
Uchwała Nr XXXIII/192/44/2010 w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości zabudowanej na rzecz Gminy
Uchwała Nr XXXIII/194/45/2010 w sprawie uzupełnienia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych o inne formy wychowania przedszkolnego
Uchwała Nr XXXIII/195/46/2010 zmieniająca uchwałę Ne XXXI/177/28/2010 Rady Gminy w Płośnicy z dnia 29 czerwca 2010 r., w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Płośnica
Uchwała Nr XXXIII/196/47/2010 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy / Jednolity Identyfikator Aktu - http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/WDU_N/2010/191/2440
Uchwała Nr XXXIII/197/48/2010 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Płośnica
Uchwała Nr XXXIII/198/49/2010 w sprawie powołania pani Anny Lempek na stanowisko Skarbnika Gminy
Uchwała Nr XXXIV/199/50/2010 w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na rok 2010
Uchwała Nr XXXV/200/51/2010 w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na rok 2010
Uchwała Nr XXXV/201/52/2010 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości /Jednolity Identyfikator Aktu http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/WDU_N/2010/214/2907 /
Uchwała Nr XXXV/202/53/2010 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie działki niezabudowanej na okres 3 lat
Uchwała Nr XXXV/203/54/2010 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie działki niezabudowanej na okres 3 lat
Uchwała Nr XXXV/204/55/2010 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie działki niezabudowanej na okres 3 lat
Uchwała Nr XXXV/205/56/2010 w sprawie przyjęcia "Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Płośnica na lata 2010-2013"


Uchwała Nr I/1/2010 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Płośnica
Uchwała Nr I/2/2010 w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Gminy Płośnica
Uchwała Nr II/3/2010 w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy w Płośnicy
Uchwała Nr III/4/2010 w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na rzecz Gminy
Uchwała Nr III/5/2010 w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na rzecz Gminy
Uchwała Nr III/6/2010 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
Uchwała Nr III/7/2010 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu lokalizacji elektrowni wiatrowych Skurpie - w obrębie geodezyjnym Skurpie, gmina Płośnica / Jednolity Identyfikator Aktu - http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/WDU_N/2011/19/373/
Uchwała Nr III/8/2010 w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na rok 2010
Uchwała Nr III/9/2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Mława
Uchwała Nr III/10/2010 w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Płośnica a Miastem Mława dotyczącego zasad prowadzenia punktu Katechetycznego Kościoła Wolnych Chrześcijan oraz udziału w kosztach jego funkcjonowania
Uchwała Nr III/11/2010 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Płośnica
Uchwała Nr III/12/2010 w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Gminy Płośnica do reprezentowania w Ekologicznym Związku Gmin "Działdowszczyzna"
Uchwała Nr III/13/2010 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do reprezentowania interesów gminy Płośnica w Związku Stowarzyszeń Lokalna Grupa Działania "Brama Mazurskiej Krainy"
Uchwała Nr IV/14/2010 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płośnica na lata 2011– 2022
Uchwała Nr IV/15/2010 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok
Uchwała Nr IV/16/2010 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie działki niezabudowanej na okres 3 lat