Zarządzenie Nr 1/2010 w sprawie wykonania Uchwały Nr XXIV/131/34/2009 Rady Gminy w Płośnicy z dnia 15 października 2009 roku

Zarządzenie Nr 2/2010 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego na wniosek Pani Jolanty Ewy Urbańskiej

Zarządzenie Nr 3/2010 w sprawie ustalenia zryczałtowanej diety przysługującej ekspertowi za udział w pracach Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 4/2010 w sprawie zatwierdzenia procedur udzielania zamówień publicznych o wartosci szacunkowej nie przekraczającej 14000 EURO 

Zarządzenie Nr 5/2010 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność gminy 

Zarządzenie Nr 6/2010 w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Gminie Płośnica 

Zarządzenie Nr 7/2010 w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Płośnica w 2010 roku 

Zarządzenie Nr 8/2010 w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 

Zarządzenie Nr 9/2010 w sprawie powołania Komisji Oceniającej do oceny i wyboru ofert składanych w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich - Programu Integracji Społecznej (w skrócie PPWOW-PIS) 

Zarządzenie Nr 10/2010 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót - budowa kanalizacji sanitarnej w Płośnicy II etap 

Zarządzenie Nr 11/2010 w sprawie dnia wolnego od pracy za dzień 01 maja 2010 roku

Zarządzenie Nr 12/2010 w sprawie powołania Lidera Gminnego oraz Gminnego Biura Spisowego (GBS) odpowiedzialnych za organizację i przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 roku na terenie Gminy Płośnica

Zarządzenie Nr 13/2010 w sprawie powołania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia na obszarze gminy Płośnica wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku

Zarządzenie Nr 14/2010 w sprawie upoważnienia Kierownika GOPS do działań wobec dłużników alimentacyjnych

Zarządzenie Nr 15/2010 w sprawie odwołania członka obwodowej komisji wyborczej

Zarządzenie Nr 16/2010 w sprawie uzupełnienia składu obwodowych komisji wyborczych

Zarządzenie Nr 17/2010 w sprawie powołania Gminnego Zespołu ds. Monitoringu i Ewaluacji Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Płośnica na lata 2008 - 2015.

Zarządzenie Nr 18/2010 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji gotówki w kasie oraz innych walorów kasowych tj. raporty kasowe i materiały biurowe na dzień 31.06.2010r.

Zarządzenie Nr 19/2010 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji gotówki w kasie oraz innych walorów kasowych tj. raporty kasowe i materiały biurowe na dzień 30.06.2010r.

Zarządzenie Nr 20/2010 w sprawie powołania pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych

Zarządzenie Nr 21/2010 w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płośnicy

Zarządzenie Nr 22/2010 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji gotówki w kasie oraz innych walorów kasowych tj. raporty kasowe i materiały biurowe na dzień 21.07.2010r.

Zarządzenie Nr 23/2010 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót: budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym i łącznikiem w Gródkach

Zarządzenie Nr 24/2010 w sprawie powołania Komisji Oceniającej do oceny i wyboru ofert składanych w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich - Programu Integracji Społecznej (w skrócie PPWOW-PIS)


Zarządzenie Nr 25/2010 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 1 usytuowanego w budynku Nr 82 w Wielkim Łęcku wraz z udziałem w częściach wspólnych gruntu i budynku - na rzecz najemców.

Zarządzenie Nr 26/2010 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 2 usytuowanego w budynku Nr 82 w Wielkim Łęcku wraz z udziałem w częściach wspólnych gruntu i budynku - na rzecz najemców.

Zarządzenie Nr 27/2010 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 3 usytuowanego w budynku Nr 82 w Wielkim Łęcku wraz z udziałem w częściach wspólnych gruntu i budynku - na rzecz najemców.

Zarządzenie Nr 28/2010 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 4 usytuowanego w budynku Nr 82 w Wielkim Łęcku wraz z udziałem w częściach wspólnych gruntu i budynku - na rzecz najemców.

Zarządzenie Nr 29/2010 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 5 usytuowanego w budynku Nr 82 w Wielkim Łęcku wraz z udziałem w częściach wspólnych gruntu i budynku - na rzecz najemców.

Zarządzenie Nr 30/2010 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 6 usytuowanego w budynku Nr 82 w Wielkim Łęcku wraz z udziałem w częściach wspólnych gruntu i budynku - na rzecz najemców.

Zarządzenie Nr 31/2010 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji gotówki w kasie oraz innych walorów kasowych tj. raporty kasowe i materiały biurowe na dzień 05.08.2010r.

Zarządzenie Nr 32/2010 w sprawie  powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego na wniosek Pani Elżbiety Milz

Zarządzenie Nr 33/2010 w sprawie ustalenia zryczałtowanej diety przysługującej ekspertowi za udział w pracach Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 34/2010

Zarządzenie Nr 35/2010 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót: "Budowa chodznika oraz urządzenie skweru przy kościele w Przełęku Kościelnym"

Zarządzenie Nr 36/2010 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót: "Przebudowa dróg powiatowych 1255N i 1288N oraz dróg gminnych w miejscowości Płośnica - Etap I"

Zarządzenie Nr 37/2010 w sprawie udzialu Gminy Płośnica w ćwiczeniach pod kryptonimem "ANAKONDA 10"

Zarządzenie Nr 38/2010 w sprawie upoważnienia pracownika urzędu gminy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

Zarządzenie Nr 39/2010 w sprawiepowołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego na wniosek Pani Anny Teresy Sajewskiej

Zarządzenie Nr 40/2010 w sprawie ustalenia zryczałtowanej diety przysługującej ekspertowi za udział w pracach Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 41/2010 w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu działek oznaczonych nr nr 848/2, 849/1, 849/2 850/1 z mapy 2 położone we wsi Płośnica

Zarządzenie Nr 42/2010 zmieniające Zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Płośnicy.

Zarządzenie Nr 43/2010 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 usytuowanego w budynku mieszkalnym nr 82 w Wielkim Łęcku wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i gruntu - na rzecz najemców

Zarządzenie Nr 44/2010 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 usytuowanego w budynku mieszkalnym nr 82 w Wielkim Łęcku wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i gruntu - na rzecz najemców

Zarządzenie Nr 45/2010 w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 r.

Zarządzenie Nr 46/2010 w sprawie dnia wolnego od pracy

Zarządzenie Nr 47/2010 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Zarządzenie Nr 48/2010 w sprawie odwołania Zastępcy Wójta Gminy Płośnica

Zarządzenie Nr 49/2010 w sprawie wprowadzenia systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Płośnicy

Zarządzenie Nr 50/2010 w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zarządzenie Nr 51/2010 w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości obowiązujących przy realizacji operacji współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach PROW na rata 2007-2013 "Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Rutkowice, Turza Mała, Mały Łęck, Skurpie"

Zarządzenie Nr 52/2010 w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości stosowanych przy realizacji projektu "Dobry start dla najmłodszych" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013...