Zarządzenie Nr 6/B/2009
Wójta Gminy Płośnica
z dnia 29 maja 2009 roku

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Płośnica na 2009 rok

Na podstawie art.30 ust.2, pkt4 ustawy z dnia 08 marca1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz art.188ust.1, pkt1  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz.2104 z późniejszymi zmianami)  zarządzam, co następuje:

§1.1.Dokonać zmian w budżecie Gminy Płośnica na 2009 rok poprzez:

a) zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 4.950zł zgodnie z załącznikiem nr 1
b) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę  4.950zł zgodnie z załącznikiem Nr 2
c) dokonać zmian w załączniku Nr 5 dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 roku.

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

- dochody – 14.860.170,87zł
- wydatki-    16.577.806,87zł

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2009.

§3.Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wójt Gminy Płośnica
M. Michał NiedźwieckiUZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 6/B/2009 Wójta Gminy
z dnia 29 maja 2009 roku


Na podstawie zawiadomienia Kierownika Krajowego Biura Wyborczego Nr 2F 3101-43/09 z dnia 28 maja 2009 roku została przyznana dotacja celowa na zadanie zlecone w kwocie dział 751 rozdział 75113 §2010 - 4.950zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego wyznaczonych na dzień 07 czerwca 2009 roku zryczałtowanej diety członków komisji obwodowych.