Zarządzenie Nr 5/B/2009
Wójta Gminy Płośnica
z dnia 26 maja 2009 roku

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Płośnica na 2009 rok


Na podstawie art.30 ust.2, pkt4 ustawy z dnia 08 marca1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz art.188ust.1, pkt1  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz.2104 z późniejszymi zmianami)  zarządzam, co następuje:

§1.1.Dokonać zmian w budżecie Gminy Płośnica na 2009 rok poprzez:

a) zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 315.792,87zł zgodnie z załącznikiem nr 1
b) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę  315.792,87zł zgodnie z załącznikiem Nr 2
c) dokonać zmian w załączniku Nr 5 dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 roku.

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

- dochody – 14.855.220,87zł
- wydatk i-    16.572.856,87zł

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2009.

§3.Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


Wójt Gminy Płośnica
M. Michał Niedźwiecki


UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 5/B/2009 Wójta Gminy
z dnia 26 maja 2009 roku


 
Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją Nr FB/28/2009 z dnia 5 maja 2009 roku na wniosek Wydziału Polityki społecznej, zwiększył dotację celową w dziale 852 rozdział 85295 §2030 o kwotę 14.436zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc Państwa w zakresie dożywianie” Program realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Płośnicy i o kwotę 14.436zł zostaje zwiększony budżet GOPS.

Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FB/33/2009 z dnia 15 maja 2009 roku na wniosek Wydziału Infrastruktury Geodezji i Rolnictwa, przyznał dotację celową w dziale 810 rozdział 01095 §2010 w wysokości 301.356,87 zł na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej, z tego 5.908,95zł na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę, 295.447,92zł na zwrot części podatku.