Zarządzenie Nr 4/B/2009
Wójta Gminy Płośnica
z dnia 4 maja 2009 roku

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Płośnica na 2009 rok

Na podstawie art.30 ust.2, pkt4 ustawy z dnia 08 marca1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz art.188ust.1, pkt1  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz.2104 z późniejszymi zmianami)  zarządzam, co następuje:

§1.
1.Dokonać zmian w budżecie Gminy Płośnica na 2009 rok poprzez:

a)      zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 9.456zł zgodnie z załącznikiem nr 1
b)      zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 9.456zł zgodnie z załącznikiem Nr 2
c)      dokonać zmian w załączniku Nr 5 dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 roku,
d)      dokonać zmian w załączniku Nr 6 dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2009 roku.

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:
- dochody – 14.475.735zł
- wydatki-    16.193.371zł

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2009.

§3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.Uzasadnienie

do Zarządzenia Wójta Gminy
Nr 4/B/2009
z dnia 4 maja2009 roku

 

Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FB 21/2008 z dnia 9 kwietnia 2009 roku zwiększył dotację celową w dziale 710 rozdział 71035 §2020 o kwotę 4.000zł z przeznaczeniem na realizację zadań na podstawie porozumień z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

Kierownik Krajowego Biura Wyborczego przyznał dotację celową na zadania zlecone dział 751 rozdział 75113 §2010 w kwocie 5456zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego wyznaczonego na dzień 07 czerwca 2009 roku.


Wójt Gminy Płośnica
M. Michał Niedźwiecki