Zarządzenie Nr 3/B/2009
Wójta Gminy Płośnica
z dnia 20 marca 2009 roku

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Płośnica na 2009 rok

 

 Na podstawie art.30 ust.2, pkt4 ustawy z dnia 08 marca1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz art.188ust.1, pkt1  ustawy  z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz.2104 z późniejszymi zmianami)  zarządzam, co następuje:


§1.Dokonać zmian w budżecie Gminy Płośnica na 2009 rok poprzez:
    a) zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 105.644zł zgodnie z załącznikiem nr 1
    b) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 105.644zł zgodnie z załącznikiem Nr 2

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:
    - dochody – 14.585.790zł
    - wydatki-    16.385.290zł

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2009.

§3.Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wójt Gminy Płośnica
M. Michał Niedźwiecki