Zarządzenie Nr 2/B/2009
Wójta Gminy Płośnica
z dnia 16 marca 2009 roku

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Płośnica za 2008 rok

 Na podstawie art.198 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz.2104 z późniejszymi zmianami) art.13 pkt5 ustawy z dnia 07 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych ( Dz.U. z 2001 roku, Nr 55, poz. 577 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Płośnica zarządza, co następuje:

§1.Przyjąć
1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2008 rok według którego:
    - plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi: 14.334.020,94zł
    - wykonanie                                                                14.463,541,90zł
    - plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi   15.413.736,94zł
    - wykonanie                                                                 14.323.123,27zł

§2. Sprawozdanie, o którym mowa w §1 przekazać
    1. Radzie gminy
    2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wójt Gminy Płośnica
M. Michał Niedźwiecki