Zarządzenie Nr 1/B/2009
Wójta Gminy Płośnica
z dnia 16 lutego 2009 roku

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Płośnica na 2009 rok

Na podstawie art.30 ust.2, pkt4 ustawy z dnia 08 marca1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz art.188ust.1, pkt1  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz.2104 z późniejszymi zmianami)  zarządzam, co następuje:

 §1.Dokonać zmian w budżecie Gminy Płośnica na 2009 rok poprzez:
a)      zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 66.254zł zgodnie z załącznikiem nr 1
b)      zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 66.254zł zgodnie z załącznikiem Nr 2
c)      dokonać zmian w załączniku – dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

    - dochody – 14.480.146zł
    - wydatki-    16.279.646zł

 §2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2009.

 §3.Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wójt Gminy Płośnica
M. Michał Niedźwiecki