Uchwała nr XIX/98/1/2009 - w sprawie udzielenia Powiatowi Działdowskiemu pomocy finansowej
Uchwała nr XIX/99/2/2009 - w sprawie udzielenia Powiatowi Działdowskiemu pomocy finansowej
Uchwała nr XIX/100/3/2009 - w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy MIejscowości Niechłonin
Uchwała nr XIX/101/4/2009 - w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy MIejscowości Gródki
Uchwała nr XIX/102/5/2009 - w sprawie nagrody jubileuszowej dla Wójta Gminy Płośnica
Uchwała nr XIX/103/6/2009 - w sprawie udostępnienia sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gródkach mieszkańcom wsi i Gminy
Uchwała nr XIX/104/7/2009 - w sprawie ustalenia nazw ulic dla miejscowości Płośnica
Uchwała nr XIX/105/8/2009 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Farma wiatrowa"    
Uchwała nr XIX/106/9/2009 - w spraiwe przyjęcia Planu Gospodarki Odpadami dla Gmin Członków Ekologicznego Związku Gmin "Działdowszczyzna" na lata 2008 - 2012
Uchwała nr XIX/107/10/2009 - zmianiająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Płośnica na lata 2007 - 2011
Uchwała nr XX/108/11/2009 - w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Płośnica za rok 2008 i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Płośnica
Uchwała nr XX/109/12/2009 - w sprawie zmian w budżecie Gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na rok 2009
Uchwała nr XX/110/13/2009 - w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok
Uchwała nr XX/111/14/2009 - w sprawie ustalenia nazw ulic dla miejscowości Płośnica
Uchwała nr XX/112/15/2009 - w sprawie określenia kierunków działania Wójta Gminy
Uchwała nr XX/113/16/2009 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Farma wiatrowa"
Uchwała nr XX/114/17/2009 - w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanej, położonej we wsi Płośnica
Uchwała nr XX/115/18/2009 - w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres dłuższy niż trzy lata w drodze bezprzetargowej, działkę gruntu oznaczoną nr 349 z mapy 2, położoną we wsi Skurpie
Uchwała nr XX/116/19/2009 - w sprawie zasad ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektówych innych składników wynagradzania, a także wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
Uchwała nr XX/117/20/2009 - w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Płośnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
Uchwała nr XXI/118/21/2009 -   w sprawie zmian w budżecie Gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na rok 2009
Uchwała nr XXI/119/22/2009 - w sprawie zatwierdzenia aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Gródki
Uchwała nr XXI/120/23/2009 - w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębienie funduszu sołeckiego w 2010 roku
Uchwała nr XXI/121/24/2009 - w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla mieszkańców Gminy Płośnica
Uchwała nr XXII/122/25/2009 -  w sprawie zmian w budżecie Gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na rok 2009
Uchwała nr XXII/123/26/2009 - w sprawie wniosku o nieodpłatne przekazanie mienia Skarbu Państwa na własność Gminy Płośnica
Uchwała nr XXII/124/27/2009 - w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Powiatu Działdowskiego na własność Gminy Płośnica sieci kanalizacyjnej położonej w miejscowości Gródki
Uchwała nr XXIII/125/28/2009 - w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pozyczki inwestycyjnej na dofinansowanie zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Płośnicy" II etap
Uchwała nr XXIII/126/29/2009 - w sprawie zaciągnięcia kredytu długo terminowego
Uchwała nr XXIII/127/30/2009 - w sprawie zmian w budżecie Gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na rok 2009
Uchwała nr XXIII/128/31/2009 - zmianiająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Płośnica na lata 2007 - 2011
Uchwała XXIV/129/32/2009 w sprawiezmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej 
Uchwała XXIV/130/33/2009 w sprawie wniosku o nieodpłatne przekazanie mienia Skarbu Państwa na własność Gminy Płośnica
Uchwała XXIV/131/34/2009 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej we wsi Mały Łęck
Uchwała XXIV/132/35/2009 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie działek niezabudowanych na okres 10 lat
Uchwała XXIV/133/36/2009 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie działki niezabudowanej na okres 3 lat
Uchwała XXIV/134/37/2009 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie działki niezabudowanej na okres 3 lat
Uchwała XXV/135/38/2009 w sprawie  nadania statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płośnicy
Uchwała XXV/136/39/2009 w sprawie przyjęcia "Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Płośnica"
Uchwała XXV/137/40/2009 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości /Jednolity Identyfikator Aktu - http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/WDU_N/2010/4/111/
Uchwała XXV/138/41/2009 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych /Jednolity Identyfikator Aktu - http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/WDU_N/2010/4/112/
Uchwała XXV/139/42/2009 w sprawie uchwalenia miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego gminy Płośnica w obrębie geodezyjnym Gródki
Uchwała XXV/140/43/2009 w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Płośnica
Uchwała XXVI/141/44/2009 w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej
Uchwała XXVI/142/45/2009 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Przełęk
Uchwała XXVI/143/46/2009 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Płośnica na lata 2007-2011
Uchwała XXVI/144/47/2009 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie działki niezabudowanej na okres 10 lat
Uchwała XXVI/145/48/2009 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie działek zabudowanych na okres 3 lat
Uchwała XXVII/146/49/2009 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Płośnica na 2010 r. / Jednolity Identyfikator Aktu - http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/WDU_N/2010/106/1569
Uchwała XXVII/147/50/2009 w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na rok 2009
Uchwała XXVII/148/51/2009 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Płośnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
Uchwała XXVII/149/52/2009 w sprawie przyjęcia zmian Statutu EZG "Działdowszczyzna"