Zarządzenie Nr 9/2008 rok
Wójta Gminy Płośnica
z dnia 24 października 2008 roku

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Płośnica na 2008 rok

Na podstawie art.30 ust.2, pkt4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz art.188 ust.1, pkt1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 roku, Nr 248, poz.2104  z późn.zm.)  zarządzam co następuje:

§1.

1. Dokonać zmian w budżecie Gminy Płośnica na 2008 rok poprzez:
        a) zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę 140.828zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
        b) zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 140.828zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.
        c) Dokonać zmian w załączniku Nr5 – dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:
        - dochody  13.558.176,16zł
        - wydatki   14.637.892,16zł

§2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania  i obowiązuje w roku budżetowym 2008.

§ 3

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


         Wójt Gminy Płośnica

         M. Michał Niedźwiecki