Zarządzenie Nr 8/2008 rok
Wójta Gminy Płośnica
z dnia 20 października 2008 roku

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Płośnica na 2008 rok

Na podstawie art.30 ust.2, pkt4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz art.188 ust.1, pkt1 ustawy  z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 roku, Nr 248, poz.2104 z późn.zm.)  oraz §10 uchwały Nr X/40/2007 Rady Gminy w Płośnicy z dnia 28 grudnia  2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płośnica na 2008 rok zarządzam co następuje:

§1.

1. Dokonać zmian w budżecie Gminy Płośnica na 2008 rok poprzez:
        a) zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 95.066 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
        b) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 95.066zł oraz  dokonać zmian w wydatkach budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:
        - dochody  13.699.004,16zł
        - wydatki   14.778.720,16zł


§2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania  i obowiązuje w roku budżetowym 2008.

§ 3
Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


         Wójt Gminy Płośnica

         M. Michał Niedźwiecki