Zarządzenie Nr 7/2008 rok
Wójta Gminy Płośnica
z dnia 12 września 2008 roku

 

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Płośnica na 2008 rok


 Na podstawie art.30 ust.2, pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz art.188 ust.1, pkt1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 roku, Nr 248, poz.2104  z późn.zm.)  oraz §10 uchwały Nr X/40/2007 Rady Gminy w Płośnicy z dnia 28 grudnia  2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płośnica na 2008 rok zarządzam co następuje:

§1.

1.Dokonać zmian w budżecie Gminy Płośnica na 2008 rok poprzez:
a) zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 62.575 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
b) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 62.575 zł oraz  dokonać zmian w wydatkach budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2.
c) dokonać zmian w załączniku Nr.5 – dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami  w 2008 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:
- dochody  13.534.938,16 zł
- wydatki   14.614.654,16 zł

§2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania  i obowiązuje w roku budżetowym 2008.

§ 3
Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


Wójt Gminy Płośnica
M. Michał Niedźwiecki