Zarządzenie Nr 6/2008
Wójta Gminy Płośnica
z dnia 14 sierpnia 2008 roku


w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegi  wykonania budżetu Gminy Płośnica za I półrocze 2008 rok.

Na podstawie art.198 ust.1  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych     (Dz.U.z 2005 roku Nr 249, poz.2104 z późn.zm.), art.13, pkt5 ustawy z dnia 07 października 1992 roku  o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz.577 z późn.zm.) Wójt Gminy Płośnica zarządza, co następuje:

§1.

Przyjąć informację  z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008 roku według którego:

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 13.385.146,16zł
        - wykonanie – 7.286.545,96zł
- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 14.464.862,16zł
        - wykonanie – 5.972.647,41zł


§2.
Sprawozdanie, o którym mowa w §1 przekazać:
1.      Radzie Gminy,
2.      Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie. 


§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania  i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.