Zarządzenie Nr 19/2007
Wójta Gminy Płośnica
z dnia 31 grudnia 2007 roku
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Płośnica na 2007 rok
Na podstawie art.30 ust.2, pkt4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art.188, ust.1, pkt1i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz.2104) oraz §10 uchwały Nr III/9/2006 Rady Gminy w Płośnicy z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2007 rok zarządzam co następuje:§1.


  1. Dokonać przeniesień w wydatkach budżetowych Gminy Płośnica na 2007 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1


  1. Dokonać zmian w załączniku dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 roku zgodnie z załącznikiem Nr 2.

  2. Ogólna kwota budżetu po zmianach wynosi:


Dochody budżetowe- 12.231.796,08 zł

Wydatki budżetowe- 12.123.670,08 zł§2.


  1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2007.

  2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.