Zarządzenie Nr 4/2008
Wójta Gminy Płośnica
z dnia 20 czerwca 2008 roku

 

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Płośnica na 2008 rok

 

 Na podstawie art.30 ust.2, pkt4 ustawy z dnia 08 marca1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz art.188ust.1, pkt1  ustawy                  z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz.2104 z późniejszymi zmianami) oraz §10 uchwały Nr X/40/2007 Rady Gminy w Płośnicy z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płośnica na 2008 rok zarządzam, co następuje:


§1.1. Dokonać zmian w budżecie Gminy Płośnica na 2008 rok poprzez:

    a) zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 5.013zł zgodnie z załącznikiem nr 1
    b) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 5.013zł oraz dokonać zmian w wydatkach budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 
    c) dokonać zmian w załączniku Nr 5  – dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

        - dochody – 13.385.146,16zł
        - wydatki-   14.464.862,16zł

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2008.

§3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.