Zarządzenie Nr 3/2008
Wójta Gminy Płośnica
z dnia 6 maja 2008 roku

 

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Płośnica na 2008 rok

 

 Na podstawie art.30 ust.2, pkt4 ustawy z dnia 08 marca1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz art.188ust.1, pkt1  ustawy  z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz.2104z późniejszymi zmianami)  zarządzam, co następuje:


§1.

1. Dokonać zmian w budżecie Gminy Płośnica na 2008 rok poprzez:

    a) zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 198.193zł zgodnie z załącznikiem nr 1
    b) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 198.193zł zgodnie z załącznikiem Nr 2
    c) dokonać zmian w załączniku – dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

- dochody – 12.932.698zł
- wydatki-   14.012.414zł

§2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2008.

§3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.