Zarządzenie Nr 1/2008
Wójta Gminy Płośnica
z dnia 10 marca 2008 roku

 

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Płośnica za 2007 rok

 

 Na podstawie art.189 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz.2104z późniejszymi zmianami) art.13 pkt5 ustawy z dnia 07 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych( Dz.U. z 2001roku, Nr 55, poz. 577 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Płośnica zarządza, co następuje:


§1.Przyjąć
    1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2007 rok według którego:
            plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi     - 12.231.796,08zł
            wykonanie                                                                           - 12.364.760,03zł
            plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi       -12.123.670,08zł
            wykonanie                                                                            - 11.450.251,22zł.


2. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2.


§2. Sprawozdanie o którym mowa w §1 przekazać:

1. Radzie Gminy
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.


§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.