Zarządzenie Nr 17/2007
Wójta Gminy Płośnica
z dnia 14 grudnia 2007 roku

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Płośnica na 2007 rok

 Na podstawie art.30 ust.2, pkt4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art.188, ust.1, pkt1i 2  ustawy          z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz.2104) oraz §10 uchwały Nr III/9/2006 Rady Gminy w Płośnicy z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2007 rok zarządzam co następuje:


§1.

1. Dokonać przeniesień w wydatkach budżetowych  Gminy Płośnica na 2007 zgodnie  z załącznikiem nr 1
2.Ogólna kwota budżetu po zmianach wynosi:

Dochody budżetowe- 12.230.355,08 zł
Wydatki budżetowe-  12.122.229,08 zł


§2.

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2007.
2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.