Uchwała nr XI/51/2008 - w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2008  z dnia 28.12.2007 roku
Uchwała nr XI/52/2008 - w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki inwestycyjnej na wykonanie dokumentacji budowlanej - modernizacja wodociągów we wsi Płośnica i Gródki oraz dokumentacji kanalizacji sanitarnej we wsiach Skurpie, Gródki i Turza Mała
Uchwała nr XI/53/2008 - w sprawie konsultacji społecznych dotyczących zniesienia urzędowych nazw Rabusiewo, Sasorowo i Mała Turza Leśniczówka
Uchwała nr XI/54/2008 - w sprawie wystąpienia o zmanę nazwy miejscowości
Uchwała nr XI/55/2008 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Płośnica
Uchwała nr XI/56/2008 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Płośnica w obrębie geodezyjnym Gruszka i Gródki
Uchwała nr XI/57/2008 - w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet radnym za udział w pracach rady i komisji Rady Gminy Płośnica oraz określenia stawek za jeden kilometr pojazdu samochodowego użytego do celów służbowych przez radnego Gminy Płośnica nie będących własnością Gminy Płośnica 
Uchwała nr XI/58/2008 - w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa wieczystego użytkowania
Uchwała nr XII/59/2008 - w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Płośnica za rok 2007 i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Płośnica
Uchwała nr XII/62/2008 - w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Płośnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
Uchwała nr XII/63/2008 - w sprawie przejęcia przez Gminę zadań dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
Uchwała nr XII/64/2008 - w sprawie zasad ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektówych innych składników wynagradzania, a także wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
Uchwała nr XII/65/2008 - w sprawie przystąpienia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płośnicy do projektu systemowego finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - projekty systemowe
Uchwała nr XIII/66/2008 - w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na rok 2008
Uchwała nr XIII/67/2008 - w sprawie ustalenia diet dla sołtysów
Uchwała nr XIII/68/2008 - w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Płośnica
Uchwała nr XIII/69/2008 - w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla mieszkańców Gminy Płośnica
Uchwała nr XIII/70/2008 - w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości zabudowanej na rzecz Gminy
Uchwała nr XIII/71/2008 - w sprawie zmiany imienia Szkoły Podstawowej w Niechłoninie
Uchwała nr XIII/72/2008 - w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki inwestycyjnej na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego średniego dla OSP Płośnica
Uchwała nr XIV/73/2008 - w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na rok 2008
Uchwała nr XIV/74/2008 - w sprawie zatwierdzenia projektu partnerskiego "Edukacja szansą na rozwój - pilotąz" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapiał Ludzki, działanie 9.5 "Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich"
Uchwała nr XIV/75/2008 - w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej we wsi Turza Mała, w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
Uchwała nr XIV/76/2008 - w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej we wsi Turza Mała, w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
Uchwała nr XIV/77/2008 - w sprawie podjęcia działań w sprawie utworzenia straży gminnej
Uchwała nr XV/78/2008 -  w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na rok 2008
Uchwała nr XV/79/2008 - w sprawie uznania za pomnik przyrody aleję drzew wzdłuż drogi gminnej oznaczonej nr działek: 179 i 181, obręb Turza Mała, gm. Płośnica
Uchwała nr XV/80/2008 - w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy Płośnica do podpisania wniosku w sprawie przeprowadzenia poszerzonego postępowania sprawdzającego o którym mowa art. 29 i art. 38 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 roku - o ochronie informacji niejawnych (j.t. Dz.U. z 2005 roku Nr 196, poz. 1631 z późn. zm.)
Uchwała nr XV/81/2008 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Płośnica w obrębie geodezyjnym Skurpie
Uchwała nr XVI/82/2008 - w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na rok 2008
Uchwała nr XVI/83/2008 - w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli oraz niepublicznych zespołów wychowania przedszkolnego i punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie Gminy Płośnica
Uchwała nr XVI/84/2008 - w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płośnicy do załatwiania spraw w zakresie przyznawania i wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych
Uchwała nr XVI/85/2008 - w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanej Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Płośnica na lata 2008 - 2015
Uchwała nr XVI/86/2008 - w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych straży pożarnych w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną oraz zasad jego wypłacania
Uchwała nr XVI/87/2008 - w sprawie przyjęcia zmian Statutu Ekologicznego Związku Gmin "Działdowszczyzna"
Uchwała nr XVII/88/2008 - w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na rok 2008
Uchwała nr XVII/89/2008 - w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
Uchwała nr XVII/90/2008 - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Uchwała nr XVII/91/2008 - w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
Uchwała nr XVII/92/2008 - w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2009 rok
Uchwała nr XVII/93/2008 - dotycząca zmiany uchwały Nr XI/56/2008 Rady Gminy Płośnica z dnia 29 stycznia 2008 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Płośnica w obrębie geodezyjnym Gruszka i Gródki
Uchwała nr XVIII/93/1/2008 - w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płośnica na 2009 r
Uchwała nr XVIII/94/2008 - w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na rok 2008
Uchwała nr XVIII/95/2008 - w sprawie ustalenia wartości najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu w złotych dla potrzeb opracowania tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników samorządowych zatrudnionych przy obsłudze szkół podstawowych, gimnazjum na terenie gminy Płośnica
Uchwała nr XVIII/97/2008 - w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Płośnica w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją