Zarządzenie Nr 16/2007
Wójta Gminy Płośnica
        z dnia 26 listopada 2007 roku

 

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Płośnica na 2007 rok

 

 Na podstawie art.30 ust.2, pkt4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art.188, ust.1, pkt1  ustawy          z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz.2104)  zarządzam co następuje:


§1.

1.Dokonać zmian w budżecie Gminy Płośnica na 2007 rok poprzez:
a)zmniejszenie dochodów budżetowych o kwotę 482.649,91zł zgodnie z załącznikiem nr 1
b)zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę 482.649,91 zł  zgodnie z załącznikiem                      nr 2,
c)dokonać zmian w załączniku – dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3
2.Ogólna kwota budżetu po zmianach wynosi:

Dochody budżetowe- 12.230.355,08 zł
Wydatki budżetowe-  12.122.229,08 zł


§2.

1.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2007.
2.Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.