Zarządzenie Nr 15/2007
Wójta Gminy Płośnica
        z dnia 12 listopada  2007 roku

 

w sprawie: projektu Budżetu Gminy  na 2008 rok

 

 Na podstawie art.52   ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym   (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) w związku z art.179, 180, 181 ustawy z dnia  30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz.2104  z późn.zm.), zarządzam, co następuje:


§1.
Przyjmuję projekt budżetu, jak w załącznikach od Nr 1 do nr 9a do niniejszego zarządzenia wraz                     z objaśnieniami.


§2.

Przyjmuję informację o stanie mienia, jak w załączniku nr 10 do niniejszego zarządzenia.

§3.
Opracowany i uchwalony projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami i informacją mienia komunalnego należy przedłożyć do 15 listopada 2007 roku:

a)Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania
b)Radzie Gminy celem podjęcia uchwały budżetowej na rok 2008.

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 

Wójt Gminy Płośnica
 M. Michał Niedźwiecki