Zarządzenie Nr 13/2007
Wójta Gminy Płośnica
        z dnia 28 września 2007 roku

 

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Płośnica na 2007 rok

 

 Na podstawie art.30 ust.2, pkt4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art.188, ust.1, pkt1  ustawy          z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz.2104) oraz §10 pkt3 uchwały Nr III/9/2006 Rady Gminy w Płośnicy z dnia 28 grudnia 2006 roku                         w sprawie uchwalenia budżetu na 2007 rok: zarządzam co następuje:


§1.

1.Dokonać zmian w budżecie Gminy Płośnica na 2007 rok poprzez:
a)zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 111.081,00zł zgodnie z załącznikiem nr 1
b)zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 111.081,00zł oraz dokonania przeniesień  w wydatkach budżetowych  zgodnie z załącznikiem nr 2,
c)dokonać zmian w załączniku – dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3
2.Ogólna kwota budżetu po zmianach wynosi:

Dochody budżetowe- 13.246.313,99zł
Wydatki budżetowe-  13.399.115,99zł


§2.

1.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2007.
2.Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.