Zarządzenie Nr 10/2007
Wójta Gminy Płośnica
z dnia 20 sierpnia 2007 roku

 

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Płośnica na 2007 rok

 

 Na podstawie art.30 ust.2, pkt4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art.188, ust.1, pkt1 ustawy          z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz.2104),zarządzam co następuje:


§1.

1.Dokonać zmian w budżecie Gminy Płośnica na 2007 rok poprzez:
a)zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 15.448zł zgodnie z załącznikiem nr 1
b)zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 15.448zł zgodnie z załącznikiem nr 2
2.Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

Dochody budżetowe- 13.017.316,99zł
Wydatki budżetowe-  13.170.118,99zł


§2.

1.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2007.
2.Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.