Zarządzenie Nr 9/2007

Wójta Gminy Płośnica

z dnia 20 sierpnia 2007 roku
w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegi wykonania budżetu Gminy Płośnica za I półrocze 2007rok.
Na podstawie art.198 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U.z 2005 roku Nr 249, poz.2104 z późn.zm.), art.13, pkt5 ustawy z dnia 07 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz.577 z późn.zm.) Wójt Gminy Płośnica zarządza, co następuje:§1.


Przyjąć informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 roku według którego:


- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 13.001.868,99zł

- wykonanie – 6.966.972,31zł

- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 13.154.670,99zł

- wykonanie – 5.336.204,18zł§2.


Sprawozdanie, o którym mowa w §1 przekazać:

  1. Radzie Gminy,

  2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.§3.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.