Zarządzenie Nr 6/2007
Wójta Gminy Płośnica
z dnia 27 kwietnia 2007 roku

 

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Płośnica na 2007 rok

 

 Na podstawie art.30 ust.2, pkt4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art.188, ust.1, pkt2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz.2104) oraz §10 pkt3 uchwały Nr III/9/2006 Rady Gminy w Płośnicy z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2007 rok; zarządzam co następuje:


§1.

1. Dokonać przeniesień w wydatkach   w budżecie Gminy Płośnica na 2007 rok  zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia.
2. Ogólna kwota budżetu po zmianach wynosi:

Dochody budżetowe- 12.799.960 zł
Wydatki budżetowe-  12.952.762 zł


§2.

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2007.
2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 6/2007 Wójta Gminy
z dnia 27 kwietnia 2007 roku


Dział 801 Na podstawie protokołu kontroli stanu technicznej sprawności obiektu budowlanego budynku szkoły podstawowej w miejscowości Niechłonin oraz decyzji z przeprowadzonej kontroli stanu sanitarnego w szkole podstawowej w Niechłoninie przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Działdowie zachodzi konieczność przeprowadzenia bieżącego remontu szkoły podstawowej w Niechłoninie polegającego na wymianie stolarki okiennej, poprawienie wyglądu elewacji zewnętrznej, likwidacja pęknięć wewnątrz budynku oraz naprawa z dociepleniem stropodachu na budynku.
W związku z tym, że gmina miała zabezpieczone środki w budżecie w wysokości 35.000zł, które nie wystarczają na pokrycie wyżej wymienionego remontu dlatego przeznacza się dodatkowe środki z § 4260 w wysokości 97.000zł.
Łącznie na zamierzony remont gmina posiada w §4270 132.000zł