Zarządzenie Nr 5/2007
Wójta Gminy Płośnica
z dnia 5 kwietnia 2007 roku

 

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Płośnica na 2007 rok

 

 Na podstawie art.30 ust.2, pkt4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art.188, ust.1, pkt1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz.2104),zarządzam co następuje:


§1.

1. Dokonać zmian w budżecie Gminy Płośnica na 2007 rok poprzez:
    a) zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 393.327,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1
    b) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 393.327,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2
    c) dokonać zmian w załączniku - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań  z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami  w 2007 r. zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

Dochody budżetowe- 13.123.030,00 zł
Wydatki budżetowe-  12.664.871,00 zł


§2.

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2007.
2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 5/2007 Wójta Gminy
z dnia 5 kwietnia 2007 roku


Dział 852
 Wojewoda Warmińsko – Mazurski na wniosek Wydziału Polityki Społecznej decyzją Nr FB  40/2007 z 29 marca 2007r. dokonał zmian w planie dotacji celowych:

85212 §2010 – zwiększył o kwotę  198628,00 zł
85213 §2010 – zwiększył o kwotę 1715,00 zł
85214 §2010 – zwiększył o kwotę  17934,00 zł
            §2030 – zwiększył o kwotę  61045,00 zł


Dział 854
 Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją Nr FB45/2007 z dnia 30 marca 2007 r. zwiększył dotację celową w rozdz. 85415
§ 2030 o kwotę 114,000.00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty środki pochodzące z poz. 34 rezerw celowych budżetu państwa na 2007 rok i przeznaczone są na „Dofinansowanie Narodowego Programu Stypendialnego” na okres styczeń – czerwiec 2007 rok