Zarządzenie Nr 4a/2007
Wójta Gminy Płośnica
z dnia 30 marca 2007 roku

 

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Płośnica na 2007 rok

 

Na podstawie art.30 ust.2, pkt4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art.188, ust.1, pkt1 ustawy   z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz.2104),zarządzam co następuje:


§1.

1. Dokonać zmian w załączniku Nr3 dochody i wydatki związane z realizacją zadań  z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 roku do Zarządzenia Nr4 Wójta Gminy Płośnica z dnia 30 marca 2007 roku zgodnie z załączonym załącznikiem.

§2.

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2007.
2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.