Zarządzenie Nr 4/2007
Wójta Gminy Płośnica
z dnia 30 marca 2007 roku

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Płośnica na 2007 rok

Na podstawie art.30 ust.2, pkt4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art.188, ust.1, pkt1 ustawy   z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz.2104),zarządzam co następuje:


§1.

1. Dokonać zmian w budżecie Gminy Płośnica na 2007 rok poprzez:
     a) zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 75.584 zł zgodnie z załącznikiem nr 1
     b) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 75.584 zł zgodnie z załącznikiem nr 2
     c) dokonać zmian w załączniku - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z  zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 r. zgodnie z załącznikiem nr 3.
    d) dokonać zmian w załączniku - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2007 r. zgodnie z załącznikiem nr 4.
2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

    Dochody budżetowe- 12.729.703zł
    Wydatki budżetowe-  12.271.544zł


§2.

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2007.
2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 4/2007 Wójta Gminy
z dnia 30 marca 2007 roku


Dział 710
Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją Nr FB33/2007 z dnia 12 marca 2007  r. przyznał dotację celową w rozdz. 71035 § 2020 1200,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań na podstawie porozumienia z Wojewodą Warmińsko – Mazurskim związanych
z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych,

Dział 852
 Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją Nr FB37/2007 z dnia 21marca 2007 r. zwiększył dotację celową w dziale 852 rozdz. 85278
§ 2010 o kwotę 74384,00 zł z przeznaczeniem na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą
w 2006r.
Zwiększenie dotacji na te wydatki wynika z uchylenia przez samorządowe kolegium odwoławcze decyzji odmownych o przyznanie dla gospodarstw rolnych pomocy pieniężnej z tytułu klęski suszy
w 2006 r.   oraz ich ponownego rozpatrzenia ze skutkiem pozytywnym.