Zarządzenie Nr 3/2007
Wójta Gminy Płośnica
 z dnia 20 marca 2007 roku

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Płośnica na 2007 rok

 

Na podstawie art.30 ust.2, pkt4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art.188, ust.1, pkt1 ustawy  z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz.2104),zarządzam co następuje:


§1.

    1. Dokonać zmniejszenia w budżecie Gminy Płośnica o kwotę 236.594zł w dochodach i wydatkach zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do zarządzenia.

        a) dotacje celowe na realizację zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami po zmianie wynoszą 2.851.060zł zgodnie z załącznikiem Nr3,
    2.Ogólna kwota budżetu po zmianie wynosi:

        Dochody budżetowe- 12.654.119zł
        Wydatki budżetowe-  12.195.960zł


§2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 3/2007 Wójta Gminy
z dnia 20 marca 2007 roku

Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FB 21/2007 z dnia 20 lutego 2007 roku ustalił dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych zmniejszając z kwoty 3.371.486zł do kwoty 3.134.892zł. zmniejszenia dokonano w dziale 852 Pomoc Społeczna o kwotę 236.594zł w następujących rozdziałach:
Rozdział 85212§2010 zmniejszono o kwotę 198. 628zł
Rozdział 85213§2010 zmniejszono o kwotę 715zł
Rozdział 85214§2010 zmniejszono o kwotę 5.834zł
                            §2030 zmniejszono o kwotę 31.045zł
Rozdział 85219§2030 zmniejszono o kwotę 322zł
Rozdział 85295§2030 zmniejszono o kwotę 50zł