Uchwała nr IV/1/2007 - w sprawie zmiany uchwały Nr III/6/2006 Rady Gminy w Płośnicy  z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości.
Uchwała nr IV/2/2007 - w sprawie zwolnień w podatku nieruchomości
Uchwała nr IV/3/2007 - w sprawie zasad ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektówych innych składników wynagradzania, a także wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
Uchwała nr IV/4/2007 - w sprawie ustalenia wartości najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu w złotych dla potrzeb opracowania tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników samorządowych zatrudnionych przy obsłudze szkół podstawowych, gimnazjum na terenir gminy Płośnica
Uchwała nr IV/5/2007 - w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Płośnica w obrębie geodezyjnym Gródki - Przełęk
Uchwała nr IV/6/2007 - w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku Nr 7 przy ulicy Lipowej w Płośnicy wraz z udziałem we współwłasności zabudowanej działki 461/1 z mapy 2
Uchwała nr IV/7/2007 - w sprawie konsultacji społecznych dotyczacych zmiany nazwy miejscowości Przełęk Duży, Przełęk Kościelny i Przełęk Mały
Uchwała nr IV/8/2007 - w sprawie wystąpienia o zmianę nazwy miejscowości
Uchwała nr IV/9/2007 - w sprawie ustalenia miesięcznej zryczałtowanej diety dla Przewodniczącego Rady Gminy Plośnica
Uchwała nr V/10/2007 - w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Płośnica za rok 2006 i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Płośnica
Uchwała nr V/11/2007 - w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na rok 2007
Uchwała nr V/12/2007 - w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007
Uchwała nr V/13/2007 - w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości niezabudowanych, przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, położone we wsi Płośnica
Uchwała nr V/14/2007 - w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Płośnica na lata 2007 - 2010
Uchwała nr VI/15/2007 - w sprawie podjęcia stanowiska dotyczącego najistotniejszych problemów hodowli trzody chlewnej w Polsce
Uchwała nr VI/16/2007 - w sprawie uzgodnienia i zaopiniowania Planu Ochrony Welskiego Parku Krajobrazowego
Uchwała nr VI/17/2007 - w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na rok 2007
Uchwała nr VI/18/2007 - w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na dofinansowanie opracowania dokumantacji budowlanej modernizacji wodociągów i budowy sieci kanalizacji sanitarnej
Uchwała nr VI/19/2007 - w sprawie powołania Doraźnej Komisji Mieszkaniowej
Uchwała nr VI/20/2007 - w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Płośnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
Uchwała nr VI/21/2007 - w sprawie przystąpienia Gminy Płośnica do Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich
Uchwała nr VI/22/2007 - w sprawie przystąpienia Gminy Płośnica do Związku Stowarzyszeń o nazwie Lokalna Grupa Działania "Brama Mazurskiej Krainy"
Uchwała nr VII/23/2007 -  w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na rok 2007
Uchwała nr VII/24/2007 - w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Płośnica oraz warunków i sposobu ich przyznawania
Uchwała nr VII/25/2007 - w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania opinii o zgłaszanych kandydatach na ławników
Uchwała nr VII/26/2007 - w sprawie przyjęcia Statutu Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich
Uchwała nr VIII/27/2007 -  w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na rok 2007
Uchwała nr VIII/28/2007 - w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Płośnica
Uchwała nr VIII/29/2007 - w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Działdowie
Uchwała nr VIII/30/2007 - w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe, położonej we wsi Płośnica i Przełęk
Uchwała nr IX/31/2007 - w sprawie zatwierdzenia Opisu planowanych do realzacji zadań dla miejscowości Płośnica
Uchwała nr IX/32/2007 - w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Płośnica na lata 2007 - 2011
Uchwała nr IX/33/2007 - w sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płośnicy
Uchwała nr IX/34/2007 - w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na rok 2007
Uchwała nr IX/35/2007 - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Uchwała nr IX/36/2007 - w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2008 rok
Uchwała nr IX/37/2007 - w spraiw określenia wysokości podatku od środków transportowych
Uchwała nr IX/38/2007 - w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych
Uchwała nr IX/39/2007 - w sprawie opłaty od posiadania psów
Uchwała nr X/40/2007 - w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płośnica na 2008 rok  
Uchwała nr X/41/2007 - w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2007
Uchwała nr X/42/2007 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok
Uchwała nr X/43/2007 - w sprawie ustalenia wartości najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu w złotych dla potrzeb opracowania tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników samorządowych zatrudnionych przy obsłudze szkół podstawowych, gimnazjum na terenie gminy Płośnica
Uchwała nr X/44/2007 - w sprawie określenia wzorów formularzy i nformacji i deklaracji podatkowych
Uchwała nr X/45/2007 - w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej
Uchwała nr X/46/2007 - w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości zabudowanej, zlokalizowanej na działce nr 226/5 z mapy 3 o powierzchni 0,09ha, położonej we wsi Płośnica, gm. Płośnica
Uchwała nr X/47/2007 - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym udziału w 1/2 części nieruchomości zabudowanej, zlokalizowanej na działce nr 72 z mapy 2 o powierzchni ogólnej 0,35ha, położonej we wsi Przełęk, gm. Płośnica
Uchwała nr X/48/2007 - w sprawie sprzetaży w trybie przetargowym nieruchomości rolnej położonej we wsi Zalesie, gm. Płośnica
Uchwała nr X/49/2007 - w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy Miejscowości Rutkowice
Uchwała nr X/50/2007 - w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy Miejscowości Skurpie