Zarządzenie Nr 2/2007
Wójta Gminy Płośnica
Z dnia 15 marca 2007 roku


w sprawie: przyjęcia sprawozdania w wykonania budżetu Gminy Płośnica za 2006 rok.

Na podstawie art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 205 roku Nr 249, poz.2104 z późniejszymi zmianami), art.13, pkt5 ustawy z dnia
07 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001r. Nr 55, poz.577 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Płośnica zarządza co następuje:

§ 1
Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok według którego:

Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 11.475.252,32
Wykonanie – 11.418.838,83

Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 10.022.863,23
Wykonanie – 10.436.737,78

§ 2
Sprawozdanie, o którym mowa w §1 przekazać:
     1. Radzie Gminy,
     2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.