Zarządzenie Nr 1/2007
Wójta Gminy Płośnica
z dnia 26 stycznia 2007 roku

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Płośnica na 2007 rok

Na podstawie art.30 ust.2, pkt4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art.188, ust.1, pkt1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz.2104),zarządzam co następuje:


§1.

1. Dokonać zwiększenia w budżecie Gminy Płośnica o kwotę 10.098zł w dochodach i wydatkach zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do zarządzenia.
   a) dotacje celowe na realizację zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami po zmianie wynoszą 3.056.237zł zgodnie z załącznikiem Nr3,

2. Ogólna kwota budżetu po zmianie wynosi:

Dochody budżetowe - 12.890.713zł
Wydatki budżetowe -  12.432.554zł

§2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 1/2007 Wójta Gminy
z dnia 26 stycznia 2007 roku

Kierownik Krajowego Biura Wyborczego zawiadamia Nr ZF – 3101-1/07 z dnia 5 stycznia 2007 roku przyznał dotację celową w kwocie 10.098zł w dziale 751 rozdz. 75108 §2010 z przeznaczeniem na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w województwie Warmińsko-Mazurskim w okręgu wyborczym Nr 33 zarządzonych na dzień 28 stycznia 2007 roku.