U C H W A Ł A   Nr III/12/2006
                                                    
Rady Gminy w Płośnicy
z dnia 28 grudnia 2006 roku

w sprawie ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla Radnych.

 Na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku ustawy o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn.zm./ Rada Gminy  w Płośnicy   u c h w a l a, co następuje:

§ 1
Ustalić dietę dla Radnych za udział w posiedzeniach Rady Gminy i jej organów w wysokości 120,00 zł. / słownie; sto dwadzieścia złotych / bez zwrotu kosztów podróży.

§ 2
Traci moc uchwała Rady Gminy w Płośnicy Nr III/27/98 Rady Gminy w Płośnicy z dnia 29 grudnia 1998 roku w sprawie ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży służbowych.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2007 roku.
 

Przewodniczący Rady Gminy
Konrad Sobiech