U C H W A Ł A   Nr III/11//2006
                                                    
Rady Gminy w Płośnicy
z dnia 28 grudnia 2006 roku

w sprawie: ustalenia zryczałtowanej diety dla Przewodniczącego Rady Gminy Płośnica.

Na podstawie art. 25 ust.4  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku ustawy  o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn.zm./ Rada Gminy  w Płośnicy   u c h w a l a, co następuje:

§ 1
Ustalić kwotę w wysokości 1.000,00 zł. / słownie jednego tysiąca złotych / na pokrycie diet i podróży służbowych związanych z wykonywaniem obowiązków Przewodniczącego Rady Gminy w Płośnicy.

§ 2
Traci moc uchwała Nr V/38/99 Rady gminy w Płośnicy z dnia 26 sierpnia 1999 roku
W sprawie ustalenia zryczałtowanej diety dla Przewodniczącego Rady Gminy Płośnica.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2007 roku.


Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Elżbieta Szymańska