U C H W A Ł A   Nr III/10/2006
                                                    
Rady Gminy w Płośnicy
z dnia 28 grudnia 2006 roku

w sprawie: wyznaczenia przedstawiciela Gminy Plośnica do reprezentowania w Ekologicznym Związku Gmin „ Działdowszczyzna”.

Na podstawie art. 70 ust. 2  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku ustawy o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn.zm./ Rada Gminy  w Płośnicy   u c h w a l a, co następuje:

§ 1
Na wniosek Wójta powierza się reprezentowanie gminy Płośnica w Ekologicznym Związku Gmin „Działdowszczyzna" Radnemu Gminy Płośnica – Panu Włodzimierzowi Wasiek.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Gminy
Konrad Sobiech