Uchwała Nr III/9/2006
Rady Gminy Płośnica
z dnia 28 grudnia 2006 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Płośnica na 2007 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1
Dochody budżetu gminy w wysokości 12.880.615 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2
    1.Wydatki budżetu gminy w wysokości 12.422.456 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
    2.Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009, zgodnie z załącznikiem nr 3
    3.Wydatki inwestycyjne w 2007 roku - zgodnie z załącznikiem Nr 3a
    4.Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 3.063.847 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3
    1.Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 458.159 zł oraz wolne środki w kwocie 188.749zł przeznacza się na:
        1)planowaną spłatę rat kredytów w kwocie    - 316.667 zł,
        2)planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie    - 330.241 zł,
    2.Przychody budżetu w wysokości 188.749 zł, rozchody w wysokości 646.908 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4
W budżecie tworzy się rezerwy:
    ogólną w wysokości  - 36.435zł,

§ 5
    1.Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
    2.Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.
    3.Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie                              z załącznikiem Nr 8.

§ 6
    1.Ustala się dochody w kwocie 60.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 60.000 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 7
    1.Dotacje podmiotowe dla:
        gminnych instytucji kultury na łączną kwotę  -276.000 zł,  zgodnie z załącznikiem nr 9

§ 8
    1.Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
        1) przychody - 8.300 zł,
        2) wydatki - 12.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 10.
 
§ 9
Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
    1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie  - 100.000 zł;
    2) spłatę wcześniej  zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie  -  646.908  zł;

§ 10
Upoważnia się Wójta do:
    1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 100.000 zł,
    2) zaciągania zobowiązań:
        a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych  oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4,
        b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku
    3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami w obrębie działu  poza wydatkami płacowymi                             i inwestycyjnymi z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
    4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania 
przeniesień w planie wydatków.
    5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11
Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 11 i nr 11a.

§ 12
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 13
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
 

Przewodniczący Rady Gminy
Konrad Sobiech