UCHWAŁA
Nr III/8/2006
Rady Gminy w Płośnicy
z dnia 28 grudnia 2006 roku

w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2007 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591; z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 80 poz.717 i Nr 162 poz.1560 z 2004r. Nr 102 poz.1055 i Nr 116 poz.1203; z 2005r. Nr 172 poz.1441; z 2006r. Nr 17 poz.128) oraz art.6 ust.3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym ( Dz.U. z 2006r. Nr 136, poz.969)
Rada Gminy w Płośnicy uchwala, co następuje:

§1
Obniża się cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2006 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za  okres pierwszych trzech kwartałów 2006 r. (M.P. z  25 października 2006r. Nr 74 poz.745)  z kwoty: 35,52 zł  za 1 q do kwoty: 30 zł za 1 q .


§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płośnica.


§3
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego i obowiązuje od 01 stycznia 2007 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Płośnica
Konrad Sobiech