!  UNIEWAŻNIONA  !
Uchwałą
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Olsztynie
Nr IV/40/2007
z dnia 25.01.2007r.


UCHWAŁA
Nr III/7/2006
Rady Gminy w Płośnicy
z dnia 28 grudnia 2006 roku

w sprawie: zwolnień w podatku od nieruchomości.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591; z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 80 poz.717 i Nr 162 poz.1560 z 2004r. Nr 102 poz.1055 i Nr 116 poz.1203; z 2005r. Nr 172 poz.1441 z 2006r. Nr 17 poz.128) i art.7 ust.3 ustawy z dnia  12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006r. Nr 121 poz.844) Rada Gminy w Płośnicy uchwala, co następuje:

§1.
1.   Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
     a) nieruchomości lub ich części będące własnością gminy, o ile nie są przekazane w posiadanie innym podmiotom, nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby    działalności kulturalnej mieszkańców oraz wykorzystywane do ochrony    przeciwpożarowej, budynki i grunty związane z oczyszczalnią ścieków oraz budowle służące do odprowadzania  i oczyszczania ścieków,   budynki i budowle  służące do zaopatrzenia ludności w wodę;
     b)  budynki gospodarcze osób fizycznych od powierzchni  użytkowej powyżej 45 m2
2. Zwolnienia, o których mowa w ust.1  nie obejmują nieruchomości lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przez inne podmioty z tytułu najmu, podnajmu lub użytkowania.

§ 2.
Traci moc Uchwała XXII/31/2005 Rady Gminy w Płośnicy z dnia  20 grudnia 2005 roku w sprawie: podatku od nieruchomości.

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płośnica.

§ 4.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego i obowiązuje od 01 stycznia 2007 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Płośnica
Konrad Sobiech