UCHWAŁA
Nr III/6/2006
Rady Gminy w Płośnicy
z dnia 28 grudnia 2006 roku

w sprawie: określenia wysokości stawek  podatku od nieruchomości.

 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591; z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 80 poz.717 i Nr 162 poz.1560 z 2004r. Nr 102 poz.1055 i Nr 116 poz.1203; z 2005r. Nr 172 poz.1441 z 2006r. Nr 17 poz.128) i art.5 ust.1 ustawy z dnia  12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006r. Nr 121 poz.844) Rada Gminy w Płośnicy uchwala, co następuje:

§1.
    1. Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Płośnica:
        1) od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków    
               - od 1m 2 powierzchni 0,58zł
        2) od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych
              - od 1ha powierzchni  3,60zł
        3) od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności  pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
              - od 1m2 powierzchni  0,15zł
        4) od budynków mieszkalnych lub ich części       
              - od 1 m2 powierzchni użytkowej 0,50zł
        5) od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od  budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej     
              - od 1 m2 powierzchni użytkowej  14,00zł
               w tym:
                a) od budynków lub ich części związanych z usługami w rolnictwie, zajętych na garażowanie maszyn rolniczych, z wyjątkiem budynków zajętych na garażowanie ciągników i przyczep
               - od 1 m2 powierzchni użytkowej 2,20zł
        6)  od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
               - od 1m2 powierzchni użytkowej 8,00zł
        7)  od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych
              - od 1m 2 powierzchni użytkowej 3,00zł
        8) od budynków pozostałych lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
              - od 1 m2 powierzchni użytkowej 3,70zł
        9) od budowli - 2%
              - ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 oraz ust.3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych;        

§ 3. 
Traci moc Uchwała XXII/31/2005 Rady Gminy w Płośnicy z dnia  20 grudnia 2005 roku w sprawie: podatku od nieruchomości.

§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płośnica.

§ 5.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego i obowiązuje od 01 stycznia 2007 roku.
   
Przewodniczący Rady Gminy Płośnica
Konrad Sobiech