UCHWAŁA Nr III/5/2006

Rady Gminy w Płośnicy
z dnia  28 grudnia 2006 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na rok 2006 .


Na podstawie art.18 ust.2 pkt4; ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1581 ze zmianami oraz art. 165 ust.1 i art.184, ustawy  z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami).
Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.
Dokonać zmian w budżecie Gminy Płośnica na rok 2006:
    1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 193.698,09 zł. oraz dokonuje zmian w dochodach budżetowych zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
    2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 44.780 zł. oraz dokonuje zmian w wydatkach budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
    3. Zwiększa się rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.
Budżet Gminy po zmianach określonych Zarządzeniem Wójta Nr 10/2006 z dnia 31 października 2006 roku; Nr 11/2006 z dnia 15 listopada 2006 roku; Nr 13/2006 z dnia  30 listopada 2006 roku w sprawie zmian w budżecie gminy oraz niniejszą uchwałą wynosi:
        dochody budżetowe     11.475.252,32 zł.
        wydatki budżetowe      11.022.863,23 zł.
        Przychody budżetowe –    328.315,00 zł
        Rozchody budżetowe-       780.704,09zł

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.


Przewodniczący Rady Gminy
Konrad Sobiech