U C H W A Ł A   Nr I/3/2006
                                                    
Rady Gminy w Płośnicy
z dnia 27 listopada 2006 roku

w sprawie: powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy w Płośnicy.

 Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku ustawy o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn.zm./ Rada Gminy  w Płośnicy   u c h w a l a, co następuje:

§ 1.  Powołać w skład stałych komisji Rady Gminy w Płośnicy następujące osoby:

Komisja Rewizyjna:
 1. Arkadiusz Czechrowski     -   Przewodniczący
 2. Stanisław Dudek                -   Z-ca Przewodniczącego
 3. Ryszard Kupis                     -   Członek
 4. Krzysztof Pszenny               -   Członek
 5. Krzysztof Kornelski             -   Członek

Komisja Budżetu i Finansów:
1. Piotr Monczewski               -   Przewodniczący
2. Arkadiusz Czechrowski     -   Z-ca Przewodniczącego
3. Maria Wodzyńska               -   Członek
4. Renata Warmińska            -   Członek
5. Arkadiusz Golubski            -    Członek
6. Włodzimierz Wasiek          -   Członek

Komisja Rolnictwa, Przemysłu, Ochrony Środowiska i Budownictwa:
1. Krzysztof Pszenny              -   Przewodniczący
2. Grzegorz Zalewski             -    Z-ca Przewodniczącego
3. Renata Warmińska           -    Członek
4. Maria Wodzyńska               -    Członek
5. Elżbieta Szymańska          -    Członek
6. Leszek Mańka                     -    Członek

Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej:
1. Leszek Mańka                   -     Przewodniczący
2. Krzysztof Kornelski           -     Z-ca Przewodniczącego
3. Bożena Kowalska            -    Członek
4. Grzegorz Zalewski            -    Członek
5. Ryszard Kupis                   -    Członek
6. Golubski Arkadiusz          -     Członek

Komisja Oświaty, Kultury, Ochrony Zdrowia i Spraw Socjalnych:
1. Włodzimierz Wasiek           -    Przewodniczący
2. Stanisław Dudek                 -    Z-ca Przewodniczącego
3. Elżbieta Szymańska            -    Członek
4. Piotr Monczewski                 -    Członek
5. Bożena Kowalska                -    Członek

§ 2. Traci moc Uchwała Nr I/1/2006 Rady Gminy w Płośnicy z dnia 27 listopada  2006 roku w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy w Płośnicy.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Konrad Sobiech