U C H W A Ł A   Nr I/2/2006
                                                    
Rady Gminy w Płośnicy
z dnia 27 listopada 2006 roku

w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy w Płośnicy.


 Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku ustawy o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn.zm./ Rada Gminy  w Płośnicy   u c h w a l a, co następuje:

§ 1.  Po przeprowadzeniu tajnego głosowania na Wiceprzewodniczących Rady Gminy w Płośnicy wybrani zostali
 
     1. Pan Włodzimierz Władysław Wasiek
     2. Pani Elżbieta Barbara Szymańska


§ 2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Konrad Sobiech